Farmakologi II

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Mål:

 • Emnet skal saman med FARM290 gi eit samla bilde av farmakologifaget. Dette inkluderer kjennskap til verkemåte, bruk, effektar og interaksjonar av dei viktigaste legemidla.
 • Å gje farmasistudentar naudsynt kunnskap og trening for å forklara og gje råd om legemidlar og farmakologisk terapi.
 • Emnet skal gi evne til å vurdere legemiddelinformasjon og faglitteratur kritisk.

Innhald:

Emnet tar for seg dei viktigaste sjukdomane i dei ulike organsystema, som hjarte-kar, endokrine organ eller sentralnervesystemet. I tillegg til innføring i sjukdomslære står medikamentell behandling av sjukdomar sentralt i kurset. Her vert verknadsmekanismen til medikamenta skildra, samt retningslinjer for bruk, biverknader, og interaksjonar med andre legemiddel.

I tillegg til forelesingar vil det vera tre kasus-presentasjonar der ein tar opp behandling av folkesjukdomar som t.d. kardiovaskulære lidingar

Det vert også gjeve grunnleggande undervisning i veterinærfarmakologi.

Læringsutbyte

Kunnskaper

Studenten har kjennskap til:

 • Prinsipp for medikamentell behandling av dei vanlegaste sjukdomane i Norge
 • Bruk av eit breitt spekter av legemiddel.
 • Interaksjonar, kontraindikasjonar, forsiktigheitsreglar, overdosering / toksikologi i samband med medikament.
 • Særskilte forhold innan farmakologi, som graviditet og amming, legemiddelbruk hjå born og eldre.
 • Dei viktigaste legemidla og prinsippa for medikamentell behandling av sjukdomar hjå kjæledyr, husdyr og fisk
 • Korleis legemiddelmålingar og andre analysemetodar kan nyttast til persontilpassing av legemiddel og legemiddeldosering

Ferdigheiter:

Studenten kan:

 • Demonstrera korleis ein nyttar farmakologisk kunnskap til å rådgje om medikamentell behandling
 • Søka informasjon om legemiddel og setja saman ein farmakologisk handlingsplan for dels kompliserte sjukdomsbilete.

Studiepoeng, omfang

20 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
ingen
Tilrådde forkunnskapar
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
Integrert masterprogram i farmasi.
Arbeids- og undervisningsformer
Forelesingar, kollokviar og kasus-presentasjonar.
Obligatorisk undervisningsaktivitet
 • Deltakelse på tre kasus-arbeid er obligatorisk. Kasus-arbeid inkluderer både gruppearbeid og presentasjon.
 • Godkjent kasusrapport. Dette er ein føresetnad for å kunna ta endeleg eksamen.
 • Vurderingsformer

  Heimeeksamen, 4 dagar

  Alle hjelpemiddel vert tillate.

  Karakterskala
  Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.
  Vurderingssemester
  Vår
  Litteraturliste
  Litteraturlista vil være klar innan 1. juli for haustsemesteret og 1. desember for vårsemesteret
  Emneevaluering
  Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.
  Programansvarleg
  Programutval for farmasi
  Administrativt ansvarleg
  Klinisk institutt 2