Estetikk

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet skal gje ei innføring i filosofiske problemstillingar og posisjonar som er sentrale for filosofisk estetikk og for den teoretiske refleksjonen over dei estetiske faga. Kurset har i hovudsak ei tematisk tilnærming, men røttene til temaene er å finne hos Platon og Aristoteles. Eksempler på viktige tema inkluderer definisjon av kunst, estetisk erfaring, kunst og kunnskap, og spørsmål om smak.

Læringsutbyte

Kunnskap:

Etter fullført emne skal studentane ha god kjennskap til dei viktigaste grunnomgrepa og teoriane i estetikken.

Dugleik:

Etter fullført emne skal studenten kunne

  • grundig forstå problemstillingane og utfordringane ved filosofisk estetikk.
  • gjere greie for viktige posisjonar i filosofisk estetikk.
  • identifisere og kritisk analysere ulike teoriar innan dei områda kurset tek for seg.

Kompetanse:

Emnet gir grunnlag for vidare studiar med sikte på bachelorgrad med spesialisering i filosofi. I kombinasjon med andre emne og fag kan det inngå i ei utdanning som kvalifiserer for undervisning i filosofi i ungdomsskule eller videregåande skule. Emnet kan ogsåvere eigna som støtte til fordjuping i grunnlagsspørsmål i samband med studiet av andre fag, særleg estetiske fag.

Fulltid/deltid

-

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår i oddetalsår

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Ingen.
Tilrådde forkunnskapar
Det er tilrådd at studentane har avlagd eksamen i alle obligatoriske emne på 100-nivå. Gode engelskkunnskapar er naudsynte, sidan ein må rekne med at mykje av pensum er på engelsk.
Studiepoengsreduksjon
Emnet overlapper med FIL318 (Forskingsemne i estetikk). For studentar som har tatt eitt av emna FIL211 (Valemne 1 i filosofi), FIL212 (Valemne 2 i filosofi), FIL213 (Valemne 3 i filosofi), FIL214 (Valemne 4 i filosofi), FIL301 (Forskingsemne i filosofi 1), FIL302 (Forskingsemne i filosofi 2) eller FIL303 (Forskingsemne i filosofi 3) med nærliggande tema kan det og være overlapp. Ta i så fall kontakt med studierettleiar@fof.uib.no for nærare informasjon.
Krav til studierett
Emnet er ope for studentar med studierett ved Universitetet i Bergen.
Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga har form av førelesingar og/eller seminar.

Rettleiing: rettleiing er eit frivillig tilbod og kan førekomme individuelt eller i grupper.

Om det melder seg færre enn fire studentar kan talet på samlingar bli redusert. Den einskilde student vil i staden bli tilbode individuell rettleiing eller grupperettleiing.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ei godkjenning av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i tre semester frå og med det semesteret godkjenninga finner stad.

Munnleg innlegg

Vurderingsformer

Emnet har mappevurdering. Studentane skal levere skriftleg svar på to oppgåver. Fristar blir sette av instituttet. Den første oppgava er om eit tema valgt frå ei liste levert av kurslærer, og skal vere på 1500-2000 ord (ikkje medrekna innhaldsliste, litteraturliste etc). Den andre oppgåva skal vere 2500-3000 (ikkje medrekna innhaldsliste, litteraturliste etc). Tema er sjølvvald, men må vere godkjend av faglærar på førehand. Mappa vert vurdert heilheitleg, men i vektinga av endeleg karakter tel den første oppgåva 30% og den andre oppgåva 70%

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå opp til eksamen i emnet.

Vurdering i eit semester utan undervisning følger pensumet førre semester emnet hadde undervisning.

Karakterskala
Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.
Vurderingssemester

Haust/Vår

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå opp til eksamen i emnet.

Litteraturliste
Litteraturlista vert tilgjengeleg på uib.no 1. juli for haustsemesteret og 1. januar for vårsemesteret.
Emneevaluering
Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
Ikkje aktuelt.
Programansvarleg
Undervisningsutvalget for fagstudiet i filosofi.
Emneansvarleg
Undervisningsutvalget for fagstudiet i filosofi.
Administrativt ansvarleg
Institutt for filosofi og førstesemesterstudium.