Masteremne i filosofien i antikken

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet skal gje studentane høve til å fordjupe seg i sentrale filosofiske originaltekstar frå antikken, epoken frå omlag 600 f. v.t. til omlag 500. Platon og Aristoteles er dei to mest sentrale forfattarane i perioden, men tekstar av andre filosofar vil og kunne vera aktuelle (t.d. førsokratikarane, Epikur, stoikarane, Augustin). Studentane skal gjere seg kjende med sentrale filosofiske problemstillingar og samstundes opparbeide seg forståing for både det særmerkte ved filosofien i epoken, og for epokens påverknad på seinare tiders filosofi. Gjennom sekundærlitteratur vil studentane få innblikk i ulike fortolkingar av antikke tekstar.

Emnet skal gje studentane eit godt grunnlag for å studere filosofien i seinare epokar, ikkje minst samtidsfilosofien.

Læringsutbyte

Kunnskap:

Etter fullført emne skal studenten ha

 • kunnskap om sentrale filosofiske problemstillingar i antikken
 • god innsikt i problemstillingar, omgrep og argumentasjon hjå ein eller fleire utvalde filosofar i antikken
 • kunnskap om ulike moderne fortolkingar av utvalde originaltekstar
 • erfaring frå sjølvstendig arbeid med fortolking av sekundær- og originaltekstar
 • innsikt i relasjonar mellom forskjellige fortolkningar i sekundærlitteraturen av eit utvald spørsmål frå antikkens filosofi

Dugleik:

Etter fullført emne skal studenten kunne

 • diskutere skriftleg og munnleg sentrale problemstillingar, omgrep og argumentasjon hjå utvalde filosofar
 • kjenne att så vel det særmerkte ved filosofien i antikken som denne epokens påverknad på seinare tiders filosofi

Kompetanse:

Etter fullført emne skal studenten ha kompetanse til

 • å formidle filosofiske problemstillingar frå antikkens filosofi
 • å arbeide sjølvstendig med grunnleggjande filosofiske problemstillingar i antikkens filosofi
 • å kjenne att grunnleggjande problemstillingar og argument frå antikkens filosofi i ulike kontekstar

Emnet kan også vere eigna som støtte til fordjuping i grunnlagsspørsmål i samband med studiet av andre fag.

Fulltid/deltid

-

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Ingen.
Tilrådde forkunnskapar
Gode engelskkunnskapar er naudsynte, sidan ein må rekne med at mykje av pensum er på engelsk.
Studiepoengsreduksjon
Emnet overlapper med FIL233.html">FIL233 ( Filosofien i antikken ) og FIL221 (Filosofien i antikken). For studentar som har tatt eitt av emna FIL211 (Valemne 1 i filosofi), FIL212 (Valemne 2 i filosofi), FIL213 (Valemne 3 i filosofi), FIL214 (Valemne 4 i filosofi), FIL301 (Forskingsemne i filosofi 1), FIL302 (Forskingsemne i filosofi 2) eller FIL302 (Forskingsemne i filosofi 2) med nærliggande tema kan det også være overlapp. Ta i så fall kontakt med instituttet for nærare informasjon.
Krav til studierett
For å ta emnet må ein vere tatt opp på masterstudiet i filosofi. Studentar som ikkje har studierett ved masterprogrammet kan ta kontakt med studieveileder@fof.uib.no
Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga har form av førelesingar og/eller seminar.

Om det melder seg færre enn fire studentar kan talet på samlingar bli redusert. Den einskilde student vil i staden bli tilbode individuell rettleiing eller grupperettleiing.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ei godkjenning av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i tre semester frå og med det semesteret godkjenninga finner stad, jamfør ordinære reglar.

 • Studentane skal levere forslag og utkast til semesteroppgåva. Fristar blir bestemt av instituttet
 • Studentane må delta på ei rettleiingsøkt med faglærar
Vurderingsformer

Ei semesteroppgåve på mellom 4000 og 6000 ord (ikkje medrekna innhaldsliste, litteraturliste etc). Emnet for oppgåva skal vere godkjend av faglærar på førehand. Eksamenssvaret skal leverast digitalt.

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå opp til eksamen i emnet.

Eksamen blir arrangert kvart semester.

Karakterskala
Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.
Vurderingssemester

Eksamen blir arrangert kvart semester.

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå opp til eksamen i emnet.

Litteraturliste
Litteraturlista vert tilgjengeleg på uib.no 1. juli for haustsemesteret og 1. januar for vårsemesteret.
Emneevaluering
Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
Ikkje aktuelt.
Programansvarleg
Undervisningsutvalget for fagstudiet i filosofi.
Emneansvarleg
Undervisningsutvalget for fagstudiet i filosofi.
Administrativt ansvarleg
Institutt for filosofi og førstesemesterstudium.