Fransk litteraturvitskap

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Eitt til to franske litterære verk blir studert i fleire ulike perspektiv, til dømes: tematisk, retorisk, forteljarteknisk, litteraturhistorisk. Dette kan også innebere å studere verket/verka gjennom adaptasjonar, som film, teikneseriar, eller andre litterære verk basert på originalteksten(ane). Moment som tekstane sin kultur- og litteraturhistoriske kontekst, idéinnhald og sjangermessige tilhøyrsle vil stå sentralt. Emnet legg samstundes vekt på fagkritisk refleksjon.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskapar:

Studenten

  • har utvida kunnskap om fransk litteratur og kan bruke ulike analytiske perspektiv på litterære tekstar
  • har djupnekunnskap om eitt til to sentrale verk i fransk litteraturhistorie

Dugleik:

Studenten

  • kan diskutere forholdet mellom ulike litterære tekster på fransk, med ei kritisk tilnærming til tekstane

Generell kompetanse

Studenten

  • Meistrar akademisk framstilling på fransk munnleg og skriftleg
  • har evne til å strukturere og formulere idear klart og innsiktsfullt på fransk

Fulltid/deltid

-

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen og Trondheim
Krav til forkunnskapar
Ingen formelle krav til forkunnskapar; men sjå tilrådde forkunnskapar.
Tilrådde forkunnskapar
Fransk 100- og 200-nivå eller tilsvarande.
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
Emnet er ope for studentar med studierett på masterprogram i fransk og på Lektorutdanninga med master i framandspråk (fransk) ved Universitetet i Bergen.
Arbeids- og undervisningsformer

Det blir gjeve førelesingar, seminar og gruppeundervisning i om lag 12 veker. Studentane skal sjølve delta aktivt i undervisninga, til dømes ved å leggje fram eller diskutere artiklar, eigne analysar eller anna fagstoff.

I hovudsak blir det nettbasert undervisning i samarbeid mellom UiB og NTNU.

Det kan også bli noko felles fjernundervisning for studentar i NORPART-masterløpet.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

For å kunna ta eksamen i emnet må studentane;

1. halde ein munnleg presentasjon på 15 minutt over ei sjølvvald problemstilling i tilknyting til pensum.

2. levere eit skriftlig arbeid på ca. 800 ord: eit resymé av ein pensumartikkel der oppbygninga av artikkelen og argumentasjonen blir vektlagt. Oppgåva skal òg innehalde ein avsluttande kritisk del som diskuterer styrkar og svakheiter i artikkelen.

Godkjenninga av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i undervisningssemesteret og semesteret etter.

Vurderingsformer

Eksamen er ei tre vekers oppgåve med oppgitt tema på om lag 3000 ord. Heile eksamen skal skrivast på fransk.

Studentane vil få tilbod om eitt rettleiingsmøte i løpet av eksamensperioden.

Karakterskala
Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.
Vurderingssemester
Haust. Der er òg vurdering tidleg i vårsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav.
Litteraturliste

Artikkelsamling med teoritekstar, samt ein eller to romanar og eventuelle adaptasjonar.

Artikkelsamlinga vil vere tilgjengeleg i Litteraturkiosken: litteraturkiosken.uib.no

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering
Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
Ikkje aktuelt
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Emneansvarleg
Programstyret for fransk.
Administrativt ansvarleg
Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.