Praksis i bokindustrien (samarbeid i høgare utdanning: Québec - Norge)

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Mål: Emnet skal bidra til å syna den faglege kompetansen franskstudiet gjev i praksis ved aktuelle institusjonar og verksemdar innafor bokindustrien. Gjennom observasjon, samhandling, rettleiing og praktisk utøving skal studentane få betre innsikt og røynsle i yrkesrolle og yrkeshøve.

Innhald: Studentane deltek i arbeidsoppgåvene i den institusjonen dei er utplassert i. Det er ein føresetnad at dei får høve til å delta i arbeidsoppgåver som er relevante i forhold til deira faglege kompetanse og i forhold til vertsinstitusjonen sine behov.

Ved semesterstart vert det etablert kontakt mellom studenten, prosjektkoordinator ved UQAM/UiB og kontaktperson ved vertsinstitusjon for å bu studentane på praksisopphaldet. I denne samanheng er det viktig å gjere studentane medvitne om sin eigen kompetanse ved å drøfte korleis dei kan nytte denne ved vertsinstitusjonen. Vidare går ein igjennom praktiske utfordringar og forslag til løysningar på situasjonar som kan oppstå.

Studentane får rettleiing både frå vertsinstitusjon og frå prosjektkoordinator ved UQAM/UiB. Kvar student får minimum ein rettleiingstime, i tillegg til rettleiing i tilknytting til praksisrapporten. I praksisrapporten skal studentane reflektere over verdien av eigen kompetanse på bakgrunn av av den konrete praksisen.

Praksisemnet omfattar 75 timars arbeid ved vertsinstitusjonen, anten samanhengande eller spreidd over heile semesteret.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Etter å ha avslutta praksisemnet skal studenten:

- Ha kjennskap til korleis det er å arbeide ved ei verksemd eller institusjon der utdanninga deira er relevant.

- Kunne nytte fagkunnskapane som franskstudiet gjev i ein reell arbeidssituasjon.

- Vite meir om korleis verksemda eller institusjonen dei får praksisplass ved organiserer og utfører arbeidet sitt.

Ferdigheiter

- Kunne kombinere teori med erfaringsbasert læring og reflektere over forholdet mellom teori og praksis.

- Kunne relatera spørsmål knytt til franskfaget til konkrete situasjonar i arbeidslivet.

Generell kompetanse

- Kunne reflektera meir medvitsfullt over eiga moglege yrkesrolle og yrkeshøve.

- Evne å gje ein skriftleg rapport om innhald og relevans av arbeidspraksis.

Studiepoeng, omfang

Emnet har et omfang på 5 studiepoeng og tas på utveksling i Quebec eller Norge.

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor/Master

Undervisningssemester

Haust og/eller vår.

Undervisningsstad

Ved Universitetet i Bergen, ved l'Université du Québec à Montréal eller ved samarbeidsprosjektets partnerinstitusjoner som t. d. Audiatur Poesifestival (Bergen), Den norske oversetterforening (Oslo), Fika(s) skandinavisk kulturfestival (Montreal), Forlaget Marchand de feuilles (Montreal), Coop UQAM bokhandel (Montreal).
Krav til forkunnskapar

Minimum 60 studiepoeng i fransk språk, litteratur og/eller kultur.

God munnleg og skriftleg kompetanse i fransk.

For framandspråklege studentar på utveksling i Norge, krevjast det i tillegg gode engelskkunnskapar.

Tilrådde forkunnskapar
Interesse for litteratur og generell kulturformidling.
Studiepoengsreduksjon
Ikkje relevant.
Krav til studierett

Emnet har avgrensa plass. Dersom det er fleire kvalifiserte søkjarar som vil ta emnet enn det er ledige plassar, vil søkjarane bli prioritert slik:

1. Studentar som skal fullføre bachelor eller master i fransk ved UiB.

2. Andre studentar med studierett ved UiB eller UQAM, prioriterte etter karaktersnitt.

Karaktersnitt reknast ut frå dei 60 studiepoenga nemnt under «Krav til forkunnskapar».

Studentar som ønsker å ta emnet, må levere søknad om utveksling ved UQAM (eller ved UiB for utanlandske studentar) innan ordinære fristar for utveksling. For å bli tatt opp på praksisemnet FRANPRAX må ein i tillegg søke med eige søknadsskjema skjemaker.app.uib.no/view.php?id=3627618 innan 1. mars for påfølgjande haust og innan 15. september for påfølgjande vår.

Arbeids- og undervisningsformer

Det faglege innhaldet i dette praksisemnet blir knytt opp til vertsinstitusjonen si verksemd, og studentane på praksis skal difor bruke sin språklege og kulturelle kompetanse og faglege tilnærmingar til å arbeide med ulike sider av institusjonen sine oppgåver.

Arbeidet utførast under rettleing av kontaktperson ved vertsinstitusjonen og prosjektleiar anten ved UiB eller UQAM.

Obligatorisk undervisningsaktivitet
Rettleiing i samband med praksisperioden og rapportskriving er obligatorisk.
Vurderingsformer

Etter gjennomførd praksisperiode, skriv studenten ein rapport på fransk (omlag 1000 ord) om vertsinstitusjonen, innhaldet i praksisarbeidet og verdien av den konkrete praksisen for studentens faglege og personlege utvikling.

Rapporten, samt ein attestasjon frå vertsinstitusjonen på fullførd praksis, skal leverast innan tre veker etter avslutta praksisperiode.

Karakterskala
"Bestått" / "Ikkje bestått"
Vurderingssemester
Haust/vår
Litteraturliste
Ikkje relevant
Emneevaluering
Ein gong i året.
Hjelpemiddel til eksamen
Ikkje relevant.
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Emneansvarleg
Fagmiljøet i fransk
Administrativt ansvarleg
Institutt for framandspråk i samarbeid med UQAM har det administrative ansvaret for emnet.