Introduksjon til medisinsk genetikk og genetisk rettleiing

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Mål:

I emnet skal studentane tileigne seg kunnskap om medisinsk-genetisk verksemd, basalbiologi, genetisk risikoberekning og mekanismar for populasjonsgenetikk. Emnet skal også gi studentane ei kort innføring i kommunikasjons- og rettleiingsteori.

Innhald:

Emnet gir ein introduksjon til korleis medisinsk- genetisk verksemd er organisert og regulert, og danner grunnlag for innsikt i korleis genetisk utgreiing og genetisk rettleiing føregår. Emnet gir innsikt i individuelle og samfunnsmessige utfordringar knytt til medisinsk bruk av bioteknologi. Basalbiologi og risikoberekningar med relevans for medisinsk genetikk inngår i emnet.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har:

 • innsikt i organisering, regulering og utfordringar knytt til medisinsk-genetisk verksemd
 • innsikt i korleis genetisk utgreiing og genetisk veiledning føregår
 • innsikt i nokre sentrale prinsipp i kommunikasjon og rettleiing

Studenten kan:

 • forklare oppbygging av og prosesser i ei human celle
 • forklare prinsippa for embryologiske misdannings-mekanismar
 • gjere greie for molekylærgenetiske strukturar og prosessar
 • forklare prinsipp for nedarving
 • forklare genetiske og biologiske prinsipp, og forstå korleis dei kan bidra til sjukdom
 • gjere greie for prinsipp for genetisk risikoberekning
 • forklare mekanismar for populasjonsgenetikk

Ferdigheiter

Studenten kan:

 • utføre risikoberekningar og gjentakingsrisiko for ulike genetiske sjukdomar

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • kritisk reflektere over etiske dilemma og utfordringar i genetisk rettleiing

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
Ingen
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
Studierett på masterprogram i helse og samfunn - studieretning: genetisk veiledning.
Arbeids- og undervisningsformer

Det vert brukt studentaktive arbeids- og undervisningsformer, som:

 • Førelesingar med studentførebuande og studentaktiviserande element
 • Seminar med munnlege framlegg og tilbakemelding
 • Gruppearbeid
 • Sjølvstudium

Det forventast at alle studentar møter opp og deltar aktivt i undervisninga. Kvar student har ansvar for eigen læring og for å bidra til gruppas læringsmiljø.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Aktiv deltaking på seminar og i gruppearbeid

Obligatoriske oppgåver

Vurderingsformer
Skriftleg skuleeksamen - 4 timer
Karakterskala
Karakterskala A til F, der A er beste karakter og F er stryk.
Vurderingssemester
Haust
Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og 01.01. for vårsemesteret.
Emneevaluering
Emnet evaluerast etter gjeldande retningslinjer for studiekvalitet. Alle emneevalueringer blir lasta opp i studiekvalitetsdatabasen.
Hjelpemiddel til eksamen
Lommekalkulator
Programansvarleg
Programutvalet for helsefag er ansvarleg for masterprogrammet i helse og samfunn
Administrativt ansvarleg
Studieseksjonen ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.