Introduksjon til geografi: Globale utfordringer og lokale svar

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Geografi har ei rolle innan samfunns- og naturvitskap og som brubyggjar mellom desse to retningane. Emnet skal gjere studentane kjende med geografifaget si historie og ulike faglige retningane i geografifaget. Studentane får ei i innføring i sentrale geografiske omgrep, teoriar, metodar og tenkjemåtar. Eit feltkurs på Vestlandet gir ei innføring i korleis observasjonar i felt vert skildra, tolka og kobla til den teoretiske litteraturen.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om geografifaget si historie, tradisjonar, eigenart og plass i samfunnet.
 • har kunnskap om dei sentrale tema, teoriar og problemstillingar innanfor geografifaget.
 • har kunnskap om meininga av skala i det geografiske rom og prosessar på ulike tidsaksar.

Ferdigheter

Studenten

 • kan gi ei vitskapleg skildring av observasjonar i felt
 • kan bruke eit presist fagspråk
 • kan bruke akademisk referanseteknikk

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle kunnskap om kva som kjenneteiknar geografi som fag.
 • kan drøfte samanhengen mellom naturressursar og samfunnsutvikling.
 • kan jobbe individuelt og i gruppe.

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor, innføringsemne

Undervisningssemester

Haust
Krav til forkunnskapar
Ingen.
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
Emnet er ope for studentar ved UiB.
Arbeids- og undervisningsformer

2 førelesingar á 2 timer pr. veke.

Totalt 12-15 førelesingar

1 seminar á 2 timer pr. veke. Totalt 6-7 seminar

1-2 dager feltkurs

Obligatorisk undervisningsaktivitet
 • Deltaking på feltkurs
 • Godkjend rapport frå feltkurs
 • 1 obligatorisk seminar
 • Obligatoriske arbeidskrav er gyldige i fire semester etter godkjenninga.

  Vurderingsformer

  Skriftleg eksamen 5 timer

  Eksamensoppgåva vil bli gitt på undervisningsspråket i emnet.

  Eksamenssvaret kan leverast på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

  Karakterskala
  Karakterskala A-F
  Vurderingssemester

  Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret.

  Det blir arrangert kontinuasjonseksamen for studentar med gyldig fråvær slik det er definert i UiB-forskrifta § 5-5.

  Dersom det blir arrangert kontinuasjonseksamen for studentar med gyldig fråvær kan alle studentar med godkjent obligatorisk aktivitet melde seg til kontinuasjonseksamen. Dersom du har rett til å ta kontinuasjonseksamen kan du etter 15. januar melde deg opp sjølv i Studentweb.

  Litteraturliste
  Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret.  
  Emneevaluering
  Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.
  Hjelpemiddel til eksamen
  Ingen
  Programansvarleg
  Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.  
  Administrativt ansvarleg
  Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for geografi har det administrative ansvaret for emnet.