Miljøforvaltning og planlegging

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Kurset gir ei fordjuping i tverrfaglege innfallsvinklar på miljøvern og planlegging i forsking og forvaltning.

Emnet gir ei generell innføring i ressursforvaltning, planlegging og miljøvern. Gjennom lokale og globale døme ser ein på korleis miljøet i verda endrar seg. Det vert gitt ei innføring i norsk miljøforvaltning, særleg med tanke på moglegheiter og problem i tverrfagleg forvaltnings-, planarbeid og forsking. Tema som blir tatt opp er miljø- og arealplanlegging, ressursforvaltning, juridiske verkemiddel, økonomi og miljøpolitikk, økologi og biodiversitet.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kjenner den historiske utviklinga av miljøforvaltning og berekraftig utvikling
 • har kunnskap om viktige miljøproblem og sentrale årsaker
 • har kunnskap om oppbygginga av offentleg miljøforvaltning og miljøtiltak i Noreg
 • kjenner hovedtrekka i viktige norske miljølover som Plan- og bygningslova
 • har kunnskap om hovedtrekka i planhierarkiet
 • har kunnskap om vurdering og forvaltning av biodiversitet

Ferdigheiter

Studenten

 • kan finne, vurdere og vise til relevant kunnskap, data og teori, og framstille og bruke det til å svare på aktuelle miljøfaglege og planleggingsrelaterte spørsmål.
 • har kjennskap til ulike relevante verktøy i miljøforvaltning og planlegging som stadsanalyse, ROS-analysar, konsekvensutgreiingar, naturdatabasar og livssyklusanalysar.
 • kan identifisere og analysere miljø- og arealrelaterte planutfordringar
 • kjenner og kan tolke og bruke norske arealplankart.

Generell kompetanse

Studenten

 • har opparbeidd generell kompetanse om teori og praksis for norsk miljøforvaltning og arealplanlegging.

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
GEO110, eller tilsvarande
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
Emnet er ope for studentar ved UiB.
Arbeids- og undervisningsformer

2 førelesingar á 2 timer pr. veke.

Totalt 14-16 førelesingar.

1 halvdagsseminar om planleggingscase. 

1 seminar á 2 timer pr. veke.

Totalt 4-6 seminar

Obligatorisk undervisningsaktivitet
Ingen
Vurderingsformer

Skriftleg eksamen 5 timar

Eksamensoppgåva vil bli gitt på undervisningsspråket i emnet.
Eksamenssvaret kan leverast på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala
Karakterskala A-F
Vurderingssemester

Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret.

Det blir arrangert kontinuasjonseksamen for studentar med gyldig fråvær slik det er definert i UiB-forskrifta § 5-5. Dersom det blir arrangert kontinuasjonseksamen for studentar med gyldig fråvær, kan alle studentar med godkjent obligatorisk aktivitet melde seg til kontinuasjonseksamen. Dersom du har rett til å ta kontinuasjonseksamen kan du etter 15. januar melde deg opp sjølv i Studentweb.

Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret.  
Emneevaluering
Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.
Hjelpemiddel til eksamen
None
Programansvarleg
Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.  
Administrativt ansvarleg
Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for geografi har det administrative ansvaret for emnet.