Særemne i geografi

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet skal gje studenten ei grundig innføring i eit avgrensa forskingsområde i geografi, gjerne med relevans for masteroppgåva. Emnet skal formidle forståing for aktuelle forskingstema i geografi. Emnet er ein valfri del av mastergraden i geografi, der studentane spesialiserer seg i eit nærare definert område av faget, av teoretisk og/eller metodisk art. Det tematiske innhaldet på emnet vert definert av studenten sjølv, i samråd med rettleiar.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte:

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap innanfor det utvalde geografiske fagområdet og spesialisert innsikt i eit avgrensa fagområde.
 • har god innsikt i teoretisk basis og metodiske innfallsvinklar for dette feltet.
 • har kjennskap til nyare forsking innan fagfeltet.

Ferdigheiter

Kandidaten

 • kan presentere eit valt tema i ein skriftleg rapport basert på relevant litteratur.
 • kan presentere eit valt tema og gjere greie for relevant litteratur i plenum.
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskjelder og nytte desse til å strukturere og formulere faglige resonnement.
 • kan strukturere, førebu og halde ein presentasjon om emnet på eit nivå som medstudentar kan forstå.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan analysere relevante geografiske problemstillingar.
 • kan bruke sin kunnskap og ferdigheiter på nye område og beherskar geografien sine uttrykksformer.
 • kan kommunisere om faglege problemstillingar, analyser og konklusjonar innanfor geografi, både skriftlig og munnleg.
 • kan gje konstruktiv tilbakemelding om fagleg innhald og presentasjonsteknikk i eit skriftleg arbeid og til foredragshaldarar.
 • kan vidarutvikle eigen kompetanse og fagleg spesialisering.

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår. Haust uregelrett.
Krav til forkunnskapar
Bachelorgrad i geografi.
Tilrådde forkunnskapar
Ingen.
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
 • Masterprogrammet i geografi (MASV-GEOG)
 • Master's Programme in Physical Geography (MASV-PHYG)
 • Master's Programme in Geographies of Sustainable Development (MASV-MEHA)
 • Arbeids- og undervisningsformer
  Individuelle studiar, rettleiing og seminar.
  Obligatorisk undervisningsaktivitet
 • Levere og få godkjent pensumliste (500-700 sider)
 • Aktiv deltaking på seminar
 • Tilbakemelding til medstudentar, både munnleg og skriftleg
 • Munnleg seminarpresentasjon (30 min inkludert 5-10 min. til spørsmål) før innlevering av semesteroppgåve
 • Vurderingsformer

  Semesteroppgåve (5000-7000 ord ekskludert referansar).

  Eksamensoppgåva vil bli gitt på undervisningsspråket i emnet.
  Eksamenssvaret kan leverast på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

  Karakterskala
  Karakterskala A-F
  Vurderingssemester

  Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret.

  Studenter med gyldig fravær slik det er definert i UiB-forskriften § 5-5 kan søke om utsatt innleveringsfrist til studieveileder.geog@uib.no. Søknaden må sendes før fristen for å levere er gått ut.

  Litteraturliste
  Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret. 
  Emneevaluering
  Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.
  Programansvarleg
  Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der. 
  Administrativt ansvarleg
  Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for geografi har det administrative ansvaret for emnet.