Avansert atmosfæredynamikk

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Mål:

Emnet skal gje ei innføring i avanserte emne innan atmosfæredynamikk og vil innan utvalde felt presentere nye resultat frå forskingsfronten. Studentane skal få ei djupare forståing av atmosfæredynamikk og lære nye teknikkar for å løyse avanserte fysiske problem. Emnet skal på dette viset gje studentane ei forståing av kompleksiteten til atmosfæren og sirkulasjonen i atmosfæren.

 

Innhald:

Emnet omhandlar avansert atmosfærisk dynamikk basert på dei grunnleggjande likningane. Fenomen som femner frå storskala til mesoskala vil bli studert. Den kvasigeostrofiske kvervlingslikninga vil bli nytta for detaljerte undersøkingar av baroklin ustabilitet. Skilnader mellom modellane til Eady, Charney og Phillips vil bli diskutert, inkludert relevansen til reell, atmosfærisk straum. Emnet vil utvide konseptet med potensiell kvervling og diskutere fenomen frå synoptisk til mesoskala ved hjelp av potensiell kvervling. Konseptet med vekselverknaden mellom kvervling og middelstraum og brytande bølgjer vil bli introdusert saman med Eliassen-Palm-fluksen. I forlenginga av dette vil vertikal og horisontal forplanting av Rossby-bølgjer også bli studert.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten skal

 • forstå bruken av potensiell kvervling til diagnostisering og tolking av atmosfærisk straum og instabilitetar i atmosfæren
 • ha lært grunnleggjande teori bak samspelet mellom bølgjer og middelstraum, brytande bølgjer i atmosfæren og Eliassen-Palm-fluksen
 • vere i stand til å skildre og diskutere ulike typar baroklin instabilitet ved hjelp av kvasigeostrofisk teori

Ferdigheiter

Studenten

 • skal vere i stand til å utleie og nytte dispersjonsrelasjonar for tyngde- og plantæriske bølgjer
 • skal kunne formulere og løyse avanserte kvasi-geostrofiske problem
 • skal meistre å programmere løysingar av numeriske problem og visualisere resultata
 • skal kunne presentere og forsvare vitskaplege resultat i plenum

Generell kompetanse

Studenten

 • skal kunne utvikle teoriar for analytiske og til ei viss grad numeriske løysingar av dynamiske problem
 • skal kunne formulere problem i eit fysisk og matematisk rammeverk, dvs. ved å kunne resonnere fysisk og formulere problemet matematisk
 • skal kunne presentere og argumentere for eigne idear overfor ei gruppe

Studiepoeng, omfang

5 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust. Endrer semester til vår. Første gang vår 2025

Emnet inngår i undervisningsopptaket. Meir informasjon: www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Bachelorgrad i meteorologi og oseanografi, bachelor i klima, atmosfære- og havfysikk, eller tilsvarande.
Tilrådde forkunnskapar
Turbulens i hav og atmosfære (GEOF311/GEOF310), atmosfære- og havdynamikk (GEOF313).
Studiepoengsreduksjon
GEOF330: 5 sp
Krav til studierett
For oppstart på emnet er det krav om at du har ein studierett knytt til eit masterprogram/ ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet eller ph.d.-utdanninga. www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet
Arbeids- og undervisningsformer
Undervisninga gis i form av førelesningar med diskusjonar og som gruppeøvingar.
Obligatorisk undervisningsaktivitet

- Regelmessig oppmøte i undervisning og i øvingane

- Presentasjon av minst tre eigne løysingar

Gyldig i semesteret emnet blir undervist og påfølgande semester.

Vurderingsformer
 • Skriftlig midtvegseksamen tel 30 % av sluttkarakteren
 • Munnleg eksamen, 45 minutt, tel 70 prosent og må vere bestått
 • Vi reknar saman poengsummen frå delvurderinga for å bestemme sluttkarakter i emnet. Delvurderingane må vere bestått for å bestå emnet.

  Karakterskala
  Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.
  Vurderingssemester
  Det er ordinær eksamen kvart semester. I semester utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret.
  Litteraturliste
  Litteraturlista vil vere klar innan 01. juli for haustsemesteret og 01. desember for vårsemesteret.
  Emneevaluering
  Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.
  Hjelpemiddel til eksamen
  Ingen
  Programansvarleg
  Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
  Emneansvarleg
  Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt Studierettleiar@gfi.uib.no
  Administrativt ansvarleg
  Det matematisk-naturvitskaplege fakultet v/ Geofysisk institutt har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.