Paleoklima i polare strok

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Dette emnet tek sikte på å kritisk evaluere dagens forskningsbaserte kunnskap om klimaendringar i polarområdene gjennom geologisk fortid og nåtid. Innhaldet i emnet tek for seg tverrfaglege forskningstema, og dekker ei rekke metodar og tilnærminger for å utforske korleis paleoklima-proxy-registreringar som iskjerner, glasial geomorfologi, havkjemi og innsjøsedimenter kan tolkas for å betre forstå driverane bak tidligare klimaendringar i polare regionar.

Emnet utforskar formelle og uformelle måtar for vitskapeleg kommunikasjon (forskningsseminar, lesing og gruppediskusjonar av aktuell litteratur, fagfellevurdering) for å sette studentane i stand til å utvikle ferdigheiter og kompetanse i å diskutere og presentere forskningstema.

Dette emnet innebærer å delta i ein forskningsseminarserie. Kvar veke holdes eit seminar av en invitert forskar innan polar paleoklima og studentar vil slutte seg til publikum. Før kvart seminar vil studentane lede ein gruppediskusjon ('Journal Club') av ein forskingsartikkel valgt av den inviterte forskaren for å formulere ei liste over moglege spørsmål som kan stillast i seminaret.

Læringsutbyte

Kunnskaper

  • Beskrive hovedtemaer for debatt og nåværende forståelse innen polar paleoklimaforskning med fokus på den nordatlantiske regionen.
  • Anvende kunnskap om metoder brukt i polar paleoklimaforskning for å informere diskusjoner om forskningstemaene som presenteres.

Ferdigheter

  • Engasjere seg i uformelle måter for vitenskapelig kommunikasjon, gjennom å lede en gruppediskusjon og aktiv deltakelse som medlem av publikum.
  • Demonstrere formell akademisk kommunikasjon ved å lage et sammendrag av forskningsseminaret og tilhørende papir.

Generell kompetanse

  • Kritisk vurdere styrker og svakheter ved spesifikke forskningsprosjekter ved å oppsummere og diskutere publisert litteratur og live seminarpresentasjoner.

Studiepoeng, omfang

5 stp

Studienivå (studiesyklus)

Master/ Ph.d

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
GEOV106 eller GEOV110
Tilrådde forkunnskapar
GEOV106, GEOV110, GEOV222
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
For deltakelse på emnet er det krav om studierett knyttet til et masterprogram/PhD.-utdanninga ved Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet
Arbeids- og undervisningsformer
Seminardiskusjoner og webinarer, 2 timer i uken i 12 uker.
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Deltagelse på 75% av kurset.
Vurderingsformer

Mappevurdering:

Vurderingen for emnet er i to deler; (1) aktivt delta i Journal Club og lede en diskusjon for å lage en liste over mulige spørsmål til foredragsholderen, og (2) sende inn en kort skriftlig (2 sider) eller innspilt video (5 minutter) sammendrag av ett forskningsseminar og tilhørende papir.

Begge deler av vurderingen må være bestått for å få endelig karakter i emnet.

Karakterskala
Bestått/ikkje bestått
Vurderingssemester
Haust
Litteraturliste
Litteraturliste vil være klar innan juni for haustsemesteret.
Emneevaluering
Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
Alle hjelpemiddel er tillatt
Programansvarleg
Programstyre har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvalitetet på studieprogrammet og alle emna der.
Emneansvarleg
Ann Rowan
Administrativt ansvarleg

Institutt for geovitskap i samarbeid med University of Massachusetts (UMASS), University of Buffalo og Göteborgs universitet.

 

Institutt for geovitskap, Universitetet i Bergen er kursadministrator.

Institutt
Institutt for geovitenskap