Innføring i politikk og forvaltning

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Studentane skal gjennom kurset tileigne seg kunnskap om sentrale grunntema i faget politikk og forvaltning.  Det vil bli lagt vekt på å få fram:
 • grunntema i statsvetenskapleg teori teori og særtrekk ved politikk og forvaltning
 • korleis analysemåtane i faget artar seg på ulike utvalde empiriske og tematiske nedslagsfelt
 • sentrale forklaringsmodellar med vekt på institusjonar
 • vitskapsteoretisk og metodisk grunnlag for faget

Læringsutbyte

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten kunne:

Kunnskapar

 • Gjera greie for grunntema i  statsvitenskapeleg teori med vekt på politikk og forvaltning
 • Gjera greie for det sentrale vitskapsteoretiske og metodiske fundamentet for faget.
 • Gjere greie for norske politiske og administrative institusjonar.

Ferdigheiter

 • Bruke teoriar om politikk og administrasjon til å analysere politisk-administrative institusjonar.

Generell Kompetanse

 • Kunna skrive faglege tekstar som reflekterer hovudprinsippp for akademisk skriving.
 • Kunna skrive faglege tekstar som i bestemte sjangere rettet mot spesifikke og angitte målgrupper.

Studiepoeng, omfang

20 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust
Krav til forkunnskapar
Generell studiekompetanse eller opptak på bakgrunn av realkompetanse
Tilrådde forkunnskapar
Ingen
Studiepoengsreduksjon
 • AORG100A (20 sp)
 • AORG100B (10 sp)
 • Krav til studierett
  Emnet er ope for alle studentar ved UiB
  Arbeids- og undervisningsformer
  Førelesingar og seminar. Det vert omkring 20 førelesingar og 12 seminarsamlingar.
  Obligatorisk undervisningsaktivitet
 • Deltaking på seminar (minimum 75%)
 • To individuelle innleveringer
 • Ein gruppepresentasjon
 • Obligatorisk arbeidskrav må vere oppfylt før eksamen kan avleggjast. Godkjent arbeidskrav har inga tidsavgrensing.

  Vurderingsformer

  I emnet nyttar ein følgjande vurderingsform:

  • Heimeeksamen, 3 dagar 3000 ord (+/- 10 %)
  • Skuleeksamen 4 timer

  Dette er ein mappevurdering. Begge eksamenene tel likt i den endelege samlekarakteren. Ein samla karakter vil bli gitt på mappa.

  Eksamensoppgåva vil bli gitt på undervisningsspråket i emnet.

  Eksamenssvaret kan leverast på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

  Karakterskala
  Bokstavkarakterar A-F
  Vurderingssemester

  Eksamen verttilbydd i undervisningssemesteret.

  Kontinuasjonseksamen

  Heimeeksamen

  Studentar med gyldig fravær etter § 5-5 i Studieforskrifta til UiB kan søke om utsatt innleveringsfrist. Søknaden må sendast til studieveileder.gov@uib.no innan innleveringsfristen.

  Skuleeksamen

  Det vert arrangert kontinuasjonseksamen for studentar med gyldig fravær etter § 5-5 i Studieforskrifta ved UiB.

  Dersom det arrangeres kontinuasjonseksamen, er dette tilgjengeleg for studentar med følgjande resultat/fravær forutsatt at heimeeksamen er levert:

  • Legeattest/gyldig fravær
  • Avbrudd under eksamen
  • Stryk/ikke bestått

  Dersom du har rett til å ta kontinuasjonseksamen og det vert arrangert kontinuasjonseksamen for studentar med gyldig fravær, kan du etter 15. januar melde deg opp sjølv i Studentweb.

  Litteraturliste
  Litteraturlista vil vere klar innan 01.07 for haustsemesteret
  Emneevaluering
  Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.
  Programansvarleg
  Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.  
  Administrativt ansvarleg
  Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for politikk og forvaltning har det administrative ansvaret for emnet.