Masteroppgåve i havbruk (sivilingeniør)

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Masterstudiet/Sivilingeniørstudiet i havbruk skal gje studenten trening i eit sjølvstendig arbeid innan eit spesialisert område. Gjennom fagleg fordjuping skal studenten sin evne til kritisk og vitskapeleg tenking utviklast.

For nærare beskriving av programmet sine mål og læringsutbyte - sjå Havbruk (sivilingeniør), master, 5 år | Universitetet i Bergen (uib.no)

Programstyret på masterprogrammet og rettleiarane skal syte for at det til kvar tid finst eit tilbod av definerte oppgåver. Oppgåver som vert tilbydde skal helst vere godkjend på førehand av programstyret med tanke på utforming og omfang av oppgåva (dvs. oppgåva skal kunne gjennomførast innan normert tid). Oppgåveprosjekt kan også bli utforma i ein dialog mellom rettleiar og student og deretter godkjent av programstyret.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Studenten skal

  • opparbeide brei fagleg fordjuping innan sitt spesialiserte fagområde i biologi og få spesialisert innsikt knytt til tema i sjølve masteroppgåva

Ferdigheit:

Studenten

  • meistrar å planleggje og gjennomføre sjølvstendig eksperimentelt arbeid og/eller feltarbeid under rettleiing og i tråd med gjeldande forskingsetiske normer og reglar for tryggleik i laboratoriet og i felt dersom det er nødvendig for oppgåva
  • meistrar å planleggje og gjennomføre sjølvstendig analysearbeid under rettleiing og i tråd med gjeldande forskingsetiske normer og reglar
  • meistrar både munnleg og skriftleg formidling av eigne og andre sine forskingsresultat
  • kan vurdere eigne og andre sine forskingsresultat
  • kan hente inn, analysere og nytte ny kunnskap innan sitt spesialfelt i biologi

Generell kompetanse:

Studenten

  • meistrar vurdering av kjelder, kritisk vurdering av faglitteratur og kritisk vitskapeleg tenking og arbeide i tråd med vitskaplege prinsipp
  • kan reflektere over sentrale etiske og vitskapelege problemstillingar i eige og andre sitt arbeid
  • kan presentere, munnleg og skriftleg, forskingsresultat sett i samanhang med eksisterende kunnskap, også til ikke-spesialister

Studiepoeng, omfang

60

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust og vår

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Fullført minimum 180 studiepoeng av graden må væra bestått
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
For oppstart på emnet er det krav om studierett knytt til masterprogrammet i sivilingeniør havbruksbiologi ved Institutt for biovitenskap, Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller opptakskrav.
Vurderingsformer

Etter at masteroppgåva er innlevert og godkjend, avsluttast studiet med en muntlig mastergradseksamen. Denne eksamen består av en offentlig presentasjon på rundt 30 minutter hvor studenten selv gir en oversikt over oppgaven. Sensor og veileder skal være til stede ved den offentlige presentasjonen. Deretter følger en muntlig eksaminasjon/samtale med sensor og veileder om oppgaven.

Før presentasjonen skal det være satt en karakter på oppgaven. Presentasjonen kan sammen med den påfølgende muntlige eksaminasjonen/samtalen være justerende på den endelige karakteren på oppgaven. Det er den endelige karakteren som gjøres kjent for kandidaten og som kommer frem på karakterutskriften.

 

Fristar

Oppgåver på 60 stp innleverast senast ein månad før slutten av det 4. semesteret (1. juni/20. november).

Karakterskala
Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.
Vurderingssemester
Det er ordinær eksamen kvart semester
Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.
Emneevaluering
Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Administrativt ansvarleg
Det matematisk-naturvitskaplege fakultet ved institutt for biovitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.