Kvalitetsforbedring i helsetjenesten

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Målsetninga med emnet er å gi studentene kunnskaper, ferdigheiter og haldninger i tilhøve til å forbetre og sikre kvalitet på helse- og omsutstenester.

Studentane skal blant anna få innsikt i:

 • Forventningar og krav til kvalitet frå pasienter og styresmakter
 • Kva for teoriar og metodar for kvalitetsforbedring som er mest relevante for norsk helsevesen
 • Korleis måle og vurdera kvalitet
 • Korleis utvikla og innføra eit kvalitetssystem i ei avdeling eller organisasjon
 • Korleis rettleia einskildpersonar, grupper og organisasjonar gjennom kvalitetsutviklingsprosessar
 • Kva for krav som vert stilt til leiarar som vil utvikla god kvalitet i ein organisasjon

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • Kandidaten har avansert kunnskap om sentrale teorier og det vitenskapelige grunnlaget for kvalitetsforbedring i helsetjenesten.
 • Kandidaten har inngående kunnskap om kvalitet som begrep og forekomst og konsekvenser av kvalitetssvikt i tenestene.
 • Kandidaten har inngående kunnskap om hvordan samfunnsmessige endringer, rammebetingelser, ny kunnskap og innovasjoner kan påvirke kvaliteten og muligheten for kvalitetsforbedring i helsetjenesten.
 • Kandidaten har avansert kunnskap om metoder og verktøy for forbedring av kvalitet og kan anvende disse på ny områder.
 • Kandidaten har inngående kunnskap om betydningen av brukermedvirkning i utviklingen av tjenestene.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan analyser og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å avdekke og forstå mulige konsekvenser av kvalitetssvikt i tjenestene.
 • Kandidaten kan ved hjelpe av teorier, metoder og innøvde ferdigheter på selvstendig grunnlag planlegge, gjennomføre og evaluere kvalitetsforbedring.
 • Kandidaten kan legge til rette for brukermedvirkning i utvikling av tjenestene.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan ved hjelp av sine kunnskaper og ferdigheter bidra til systematisk kvalitetsforbedring i helsetjenesten.
 • Kandidaten kan kommunisere og formilde analyser og konklusjoner vedrørende tjenestekvalitet til ledere, kollega og allmenheten.
 • Kan analysere og forstå hvordan organisering og tilrettelegging av tjenestene påvirker brukernes opplevelse av helhetlige og koordinerte tjenester.

Studiepoeng, omfang

20 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust og vår

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Studentane skal ha utdanningsnivå tilsvarande minimum bahelorgrad, i tillegg til minst to års erfaring frå helsetenesta.
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
Studiet er berekna helsepersonell med grunnutdanning av eit omfang som minimum tilsvara ein bachelor-grad, og som har minst to års relevant yrkespraksis frå norsk helseteneste. Ein søkar opptak til emnet via EVU-søknadsweb.
Arbeids- og undervisningsformer

Ved sida av forelesninger består undervisinga av egenaktivitet i form av gruppebasert læring. Det vert gjeve høve til å analysera praktiske eller teoretiske problem med utgangspunkt i eigen praksis, og studenten presenterer oppgåver for kvarandre.

Deltidsstudiet er lagt opp med 4 vekes-samlingar i Bergen. Studiet går over eit tidsrom på cirka 6 månader. Det må bereknast tid til sjølvstudium mellom samlingane.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Minimum 80% oppmøte til undervisning

Gruppeoppgåve. Oppgåva vert presentert i plenum med påfølgjande diskusjon. Denne vert vurdert til bestått/ikkje bestått. Arbeidskravet må beståast før eksamen.

Vurderingsformer
Individuell heimeeksamen over eit oppgitt tema. Intern sensor og ekstern sensor.
Karakterskala
Karakterskala A-F
Vurderingssemester
Vår
Litteraturliste
Litteraturliste blir lagt ut på Mitt UiB.
Emneevaluering
Emnet vert evaluert gjennom fortløpande tilbakemeldingar, evalueringssamling siste dag kvar samling, og elektronisk spørreundersøking i etterkant av kurset.
Programansvarleg
Programutvalg for ledelse, økonomi, kvalitet og digitalisering i helse
Administrativt ansvarleg
Institutt for global helse og samfunnsmedisin