Kvalitative metodar og forskingsplanlegging

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Dette er eit fordjupningskurs i kvalitative metoder. Kurset innheld ei innføring i vitenskapsteori og forskningsmetoder. Videre gjev kurset brei oversikt over (i) ulike tilnærmingar til kvalitativ forsking, (ii) kvalitative datainnsamlingsmetoder, (iii) analyse av kvalitative data, (iv) etikk gjennom heile forskingsprosessen, og (v) det å skrive prosjektplan. Hovedformålet med emnet er å førebu studenten til eige masterprosjekt.

Læringsutbyte

Etter gjennomføringa av dette kurset skal studenten ha følgjande læringsutbyte definert i form av kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Studenten har inngåande kunnskap om:

 • Ulike forskingsparadigmer og forklaringsmodeller, og implikasjonar for val av metodologisk strategi
 • Nøkkelbegrep og teoriar innan kvantitativ og kvalitativ metodologi, mixed methods
 • Etiske prinsipp i forsking og bruken av desse i kvantitativ og kvalitativ forsking.
 • Ulike tilnærmingar til kvalitativ forsking
 • Eigenskapar og føremålstenleg bruk av ei rekkje kvalitative metodar / teknikkar
 • Ulike tilnærmingar til analyse av kvalitative data
 • Truverde og refleksivitet i kvalitativ forsking
 • Etikk gjennom heile forskingsprosessen
 • Krav til prosjektplan for masteroppgåva

Ferdigheiter:

Studenten har evne til å:

 • Utarbeida ein intervjuguide og gjennomføra eit djupneintervju og bruke minst to andre kvalitative datainnsamlingsmetodar / teknikkar
 • Kode og analysera kvalitative data
 • Evaluera etiske prosedyrar relatert til forskingsdesign og datainnsamling
 • Utforma eit forskingsprosjekt og skriva ein prosjektplan

Generell kompetanse:

Studenten kan:

 • Kritisk, analytisk og sytematisk evaluera forskningslitteratur (både kvalitativ og kvantitativ)
 • Kommunisera og diskutera ulike kvalitative forskingsdesign og gjera greie for respektive føremoner og bruksområde for desse
 • Gjera kvalifiserte val mellom ulike kvalitative forskingsmetodar
 • Samarbeida profesjonelt i grupper

Fulltid/deltid

Fulltid

Studiepoeng, omfang

15 sp

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår
Krav til forkunnskapar
For å ta emnet må forutgående emner i studieprogrammet være bestått
Studiepoengsreduksjon
.
Krav til studierett
Ope for alle studentar registrert i masterprogram ved Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL).
Arbeids- og undervisningsformer
Læringsmetodane vil bestå av førelesningar, gruppearbeid og feltarbeid.
Obligatorisk undervisningsaktivitet
 • 80% frammøteplikt på seminarer
 • Utarbeide utkast til deler av prosjektplan for masteroppgåva
 • Presentasjon av eige forskingsprosjekt for stab og medstudentar
 • Alle obligatoriske aktivitetar må vere gjennomført og godkjent før studenten sin individuelle eksamen blir evaluert.

  Vurderingsformer

  Heimeeksamen. 5 dager.

  MERK: Tekst generert av ChatGPT og andre KI-tekstgeneratorar er ikkje tillate i innleverte skriftlege arbeid eller i eksamenar.

  Karakterskala
  A-F
  Vurderingssemester
  Vår
  Litteraturliste
  Blir gjort tilgjengelig 1 desember
  Emneevaluering
  Kurset vil bli evaluert i samsvar med Det psykologiske fakultet sine rutiner for deltakande evaluering og UIB sitt kvalitetssikringssystem.
  Programansvarleg
  Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)
  Emneansvarleg
  Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)
  Administrativt ansvarleg
  Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL), Det psykologiske fakultet