Undervisning i kontroversielle tema

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet rettar seg mot lærarar som underviser i KRLE og Samfunnsfag (ungdomsskulen) og religion og etikk og historie (vidaregåande skule).

Emnet tek opp og problematiserer undervisning i kontroversielle tema med historisk og samtidig perspektiv. Sentrale teamområde er tilhøvet mellom historisk minne og forgløyming, historiebruk, fleirkulturalitet, media og populærkultur.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

  • har kunnskapar om kva som kan opplevast som kontroversielle tema i ulike settingar i tid og rom.

Ferdigheiter

Studenten

  • kan reflektera over undervisning i kontroversielle tema.
  • kan perspektivera eiga undervisning i kontroversielle tema.
  • leia diskusjonar om kontroversielle tema i klasserommet.

Generell kompetanse

Studenten

  • har kunnskapar om teoretiske perspektiv og empiriske døme på undervisning i kontroversielle tema.
  • har kunnskapar om tilhøvet mellom kontroversielle tema i undervisninga og samfunnet elles.

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Vidareutdanning.

Undervisningssemester

Vår og haust. Emnet går over to semestre, med oppstart vår.

Undervisningsstad

UiB
Krav til forkunnskapar
Lærar eller lektor med undervisningskompetanse tilsvarande 30 studiepoeng i dei aktuelle skulefaga.
Tilrådde forkunnskapar
-
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett

Opptak ved UiB Videre.

Opptaksgrunnlaget er lærar eller lektor med undervisningskompetanse tilsvarande 30 studiepoeng i dei aktuelle skulefaga.

Emnet har 20 plassar. Dersom det er fleire søkarar enn plasser vil søkarar frå praksisskoler bli prioritert.

Arbeids- og undervisningsformer
Seminar og førelesingar. 4 samlingar over to semester. Rettleiing på semesteroppgåve.
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Obligatorisk oppmøte og obligatorisk seminarframlegg. Øving i å leia diskusjonar om kontroversielle tema.
Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

  • Semesteroppgåve.
  • Munnleg eksamen (justerande).

Eksamenssvaret kan leverast på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala
A-F
Vurderingssemester
Haust
Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.
Emneevaluering
Emnet blir evaluert jamleg.
Hjelpemiddel til eksamen
-
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Administrativt ansvarleg
Det humanistiske fakultet v/ Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.