Informatikkprosjekt II

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Mål:

Eit prosjektarbeid blir spesifisert og skal gjennomførast i samråd med ein rettleiar ved instituttet. Typiske prosjektoppgåver er innan programmering, men det kan óg bli gjeve prosjekt innan litteraturstudium, modellering, med meir. Merk at det er avgrensa tal på oppgåver. Aktuelle prosjekt vil bli gjort kjente for studentane på Mitt UiB. Førespurnader om ledige prosjekt kan óg rettast til studierettleiar ved Institutt for informatikk.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha oppnådd følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar og ferdigheiter:

Kunnskapar

Studenten kan

  • utføre eit avansert prosjektarbeid i informatikk, t.d. eit programmeringsprosjekt,
  • vurdere og samanlikne ulike metodar og verkty for å løyse ei gitt oppgåve,
  • dokumentere eit prosjektarbeid skriftleg i form av ein teknisk rapport,
  • gje ein munnleg presentasjon av prosjektarbeidet studenten har deltatt på.

 

 

Ferdigheiter

Tileigna ferdigheiter vil avhenge av tema studenten har arbeidd med.

Fulltid/deltid

Fulltid

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Master/ph.d.

Undervisningssemester

Uregelmessig. Avhenger av tilgongen på prosjekt.
Krav til forkunnskapar
Minimum 60 studiepoeng i informatikk, opptak på masterprogrammet i informatikk, eller ph.d.-programmet.
Tilrådde forkunnskapar
Ingen
Krav til studierett
For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram ved Institutt for informatikk, det matematisk-naturvitenskaplige fakultet, samt at du oppfyller eventuelle opptakskrav. Emnet er også ope for ph.d.kandidatar ved Institutt for informatikk.
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Ingen
Vurderingsformer
Den skriftlege rapporten og den munnlege presentasjonen blir gjeve ein samla karakter
Karakterskala
Bestått/Ikkje bestått
Hjelpemiddel til eksamen
Ingen
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Emneansvarleg
Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studierettleiar
Administrativt ansvarleg
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet v/ Institutt for informatikk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.