Programmeringsspråkelementer

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

 Emnet tar opp aktuelle tema relatert til design, implementasjon og bruk av programmeringsspråk, spesifikasjonsspråk og domenespesifikke språk. Innhaldet vil kunne variere frå gong til gong. Tema for hausten 2023: "Hva er logikk?".

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten kunne:
  • Forklara og meistre hovudteknikkane innan temaet
  • Utføre sjølvstendige forskning innan temaet

Undervisningssemester

Uregelmessig
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
Det er eit føremon med erfaring i frå eit eller fleire programmeringsspråk.
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjente obligatoriske oppgåver.

Obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester, det semesteret aktiviteten godkjennes samt det påfølgjande semesteret.

Vurderingsformer
Munnleg eksamen / presentasjon / foredrag.
Det er høve til å gi karakter på obligatoriske arbeidskrav som kan inngå i sluttkarakteren.
Karakterskala
Ved sensur av emnet vert enten karakterskalaen A-F nytta, eller bestått/ikkje-bestått.
Hjelpemiddel til eksamen
Lovlege hjelpemidlar vil avhenge av eksamensform, og vil verte kungjert i starten av kvart semester.