Videregåande emner/seminar i kryptografi

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet rettar seg mot vidaregående studentar på master- og doktorgradsnivå. Innhaldet vil skifte frå gong til gong.

Tema for Vår 2023: Cybersecurity with focud on HW (IoT) security

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten kunne:
  • Forklara og mestre hovedteknikkane innan temaet.
  • Utføra sjølstendig forskning innan temaet

Undervisningssemester

Uregelmessig

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar

Kjem an på innhald

 

Vår 2023:

Sterk anbefalt: emne(r) i krypografi

Anbefalt: emne(r) i cyber tryggleik

Krav til studierett
For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram i informatikk ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller eventuelle opptakskrav.
Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningsformen kan bli endret dersom det er få studenter som deltar.

 

Vurderingsformer
Munnleg eksamen.
Karakterskala
Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.
Vurderingssemester
Det er ordinær eksamen kvart semester
Emneevaluering
 Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
Ingen.