Informatikkdidaktikk

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Undervisninga i IT-didaktikk vil gji ei oversikt over sentrale emne og debatter på fagfeltet, presentere og diskutere ulike undervisningsmetodikkar- og prinsippa i lys av fagdidaktisk teori og læreplanmål, og leggje eit grunnlag for kritisk refleksjon i møte med praksisfeltet.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

  • Kritisk vurdere målsetninger og faglege prioriteringer til eit undervisningsopplegg, og gjere rede for sentrale utfordringar i arbeid med å realisere relevante kompetansemål
  • Gjere rede for sentrale IT-didaktiske perspektiver og teorier. Studentene skal særlig kunne gjere rede for kjente utfordringer knytta til undervisning i programmering

Ferdigheiter

  •  Vurdere egnetheten til ulike programmeringsspråk og verktøy til bruk i opplæring

Generell kompetanse

  • diskutere utfordringar i praksisfeltet i lys av IT-didaktisk teori, og refletere kritisk over fagets begrunnelse og målsettingar

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
INF101 eller tilsvarende. Erfaring som gruppeleder i informatikkfag
Studiepoengsreduksjon
DIDAIT (7,5 studiepoeng)
Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet

Arbeids- og undervisningsformer
Undervisningen blir organisert som forelesninger, gruppearbeid og seminarer.
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Elementene som inngår i mappevurdering
Vurderingsformer
I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:
  • mappevurdering
Karakterskala
A-F
Vurderingssemester
Vår
Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.07 for haustsemesteret og 01.12 for vårsemesteret
Emneevaluering
Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Emneansvarleg
Emneansvarlet og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, Kontakt eventuelt studieveileder@ii.uib.no
Administrativt ansvarleg
Det matematisk-naturvitskaplege fakultet ved institutt for informatikk, har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.
Institutt
Institutt for fysikk og teknologi