Formelle metodar for informasjonsvitskap

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet skal gje grunnleggjande kunnskapar om formelle omgrep og metodar nytta innanfor greiner av informasjonsvitskap. Det dannar grunnlag for studium blant anna i databasar, programmering og kunstig intelligens.

Fagleg innhald:

Elementær logikk og mengdelære, relasjonar og funksjonar. Grafar og tre. Kombinatorikk og sannsynsrekning. Informasjonsteori og bereknelegheit.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte:

Kunnskap

Studenten

 • har teoretisk kunnskap om grunnleggjande omgrep knytt til logikk, mengdelære, relasjonar, funksjonar, grafar og tre, kombinatorikk og sannsynsrekning, informasjonsteori og bereknelegheit.
 • kan gjere greie for til eit utval av andre relevante omgrep som byggjer på desse.
 • har kjennskap til matematiske/formelle uttrykksformer og resonnement.
 • har grunnleggjande forståing av formalisering som metode og områda der denne vert nytta.

Ferdigheit

Studenten

 • kan gjengi og forklare omgrep og resultat.
 • kan forklare, evaluere og vurdere uttrykk og resonnement der desse vert nytta.
 • mestrer formelle uttrykksformer og metodar i eit spekter av samanhengar.

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
Ingen
Studiepoengsreduksjon
Emnet overlappar 10 studiepoeng med MNF130, 5 studiepoeng mot INFO102, 5 studiepoeng mot INFO103, 5 studiepoeng mot INFO131 og 5 studiepoeng mot IV131.
Krav til studierett
Ope
Arbeids- og undervisningsformer
Førelesingar og gruppeøvingar (normalt 2 timar forelesing og 2 timar gruppeøving i ca. 14 veker).
Obligatorisk undervisningsaktivitet
 • Obligatoriske innleveringar, som må gjerast og godkjennast i undervisningssemesteret.
 • Obligatorisk deltaking: Oppmøte på gruppeøvingar (minst 75%). 
 • Godkjende obligatoriske undervisingsaktivitetar er gyldige i to semester etter godkjenninga.

  Vurderingsformer

  4 timar skriftleg eksamen

  Eksamensoppgåva vil bli gitt på undervisningsspråket i emnet.

  Eksamenssvaret skal leverast på same språk som eksamensoppgåva.

  Karakterskala
  Karaktersett med bokstavkarakterar (A-F).
  Vurderingssemester

  Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret.

  Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter med gyldig fravær etter UiBs studieforskrift § 5-5.

  Dersom det arrangeres kontinuasjonseksamen, er dette tilgjengelig for studenter med følgende resultat/fravær:

  • Legeattest/gyldig fravær
  • Avbrudd under eksamen
  • Stryk/ikke bestått

  Dersom du har rett til å ta kontinuasjonseksamen og det blir arrangert kontinuasjonseksamen for studenter med gyldig fravær, kan du etter 15. januar/1. august melde deg opp selv i studentweb.

  Litteraturliste
  Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret.
  Emneevaluering
  Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.
  Hjelpemiddel til eksamen
  Ingen
  Programansvarleg
  Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der. 
  Administrativt ansvarleg
  Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for informasjons- og medievitskap har det administrative ansvaret for emnet.