Vidarekommande programmering

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet skal gje vidare kunnskapar om programmering, blant anna datastrukturer og algoritmar, objekt-orientering, trådar, rekursjon samt elementære effektivitetsbetraktningar.

Det blir også gitt en innføring i ulike standardar for strukturerte data til bruk i eksterne datakjelder.

Fagleg innhald:

  • Utvalte tema om datastrukturar og algoritmar, blant anna effektivitet.
  • Programmeringsteknikkar som objekt-orientering og tråd-programmering
  • Standardar for strukturerte data, til dømes Json, rdf, xml og handtering av slike data.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte:

Kunnskap

Studenten

  • har inngåande kunnskap om utvalte algoritmar og datastrukturar.
  • har grunnleggjande kunnskap om objekt-orientering og tråd-programmering
  • har elementær kunnskap om effektivitets-analyse av algoritmar
  • har kjennskap til standardar for strukturerte data

Ferdigheit

Studenten

  • kan utføre grunnleggjande effektivitets-analyse av ulike algoritmar
  • kan velje hensiktsmessige datastrukturer og algoritmar for ulik bruk
  • kan implementere datastrukturar og algoritmar i programmeringsspråket Python
  • kan handtere ulike former for strukturerte data ved hjelp av Python

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår
Krav til forkunnskapar
INFO132 eller tilsvarande
Studiepoengsreduksjon
  • DATA130 (5 sp)
  • DATA140 (5 sp)
  • INF102 (10 sp)
  • INFO233 (10 sp)
  • Krav til studierett

    Emnet er ope for studentar med studierett på UiB.

    Emnet har 225 studieplassar og opptak skjer etter søknad i StudentWeb.

    Studentar som har emnet som obligatorisk i studieplanen vil være prioritert.

    Søknadsfrist er mandag uke 2.

    Du får svar på om du har fått plass på emnet seinast torsdag samme uke som fristen.

    Arbeids- og undervisningsformer
    Førelesingar og gruppeøvingar (normalt 2 timar forelesing og 2 timar gruppeøving i ca. 7-10 veker).
    Obligatorisk undervisningsaktivitet
  • Obligatoriske innleveringar, som må gjerast og godkjennast i undervisningssemesteret.
  • Obligatorisk deltaking: Oppmøte på gruppeøvingar (minst 75%). 
  • Godkjende obligatoriske undervisingsaktivitetar er gyldige i to semester etter godkjenninga.

    Vurderingsformer

    4 timar skriftleg eksamen

    Eksamensoppgåva vil bli gitt på undervisningsspråket i emnet.

    Eksamenssvaret skal leverast på same språk som eksamensoppgåva.

    Karakterskala
    Karaktersett med bokstavkarakterar (A-F).
    Vurderingssemester

    Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret.

    Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter med gyldig fravær etter § 5-5.

    Dersom det arrangeres kontinuasjonseksamen, er dette tilgjengelig for studenter med følgende resultat/fravær:

    • Legeattest/gyldig fravær
    • Avbrudd under eksamen
    • Stryk/ikke bestått

    Dersom du har rett til å ta kontinuasjonseksamen og det vert arrangert kontinuasjonseksamen for studentar med gyldig fravær, kan du etter 15. januar/1. august melde deg opp sjølv i Studentweb.

    Litteraturliste
    Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret.
    Emneevaluering
    Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.
    Programansvarleg
    Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der
    Administrativt ansvarleg
    Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for informasjons- og medievitskap har det administrative ansvaret for emnet.