Islandsk grammatikk og fonetikk

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Mål:

Studiet skal gje studentane god kjennskap til moderne islandsk grammatikk, fonetikk og fonologi. Studentane skal i nokon grad kunne lese og forstå islandsk tekst gjennom tekstlesing og omsetjing av tekstar av normal vanskegrad. Det vert lagt vekt på at studentane løyser oppgåver gjennom heile semesteret og får tilbakemelding på oppgåvesvara.

Innhald:

Gjennomgang av islandsk grammatikk, fonetikk og eit utval tekstar.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

  • skal kunne skildre enkeltdelar av det grammatiske systemet i islandsk og samanhengen mellom dei

Ferdigheiter

Studenten

  • skal kunne løyse oppgåver på en tilfredsstillande måte, lese islandsk med nokolunde riktig uttale og omsetje islandske tekstar av normal vanskegrad

Generell kompetanse

Studenten

  • skal ha kunnskap om det islandske språket: grammatikk, uttale og tekstforståing

Fulltid/deltid

-

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust - NB! Emnet blir ikkje tilbode hausten 2023!

Undervisningsstad

Bergen.
Krav til forkunnskapar
Ingen.
Tilrådde forkunnskapar
Ex.fac. Språk og kommunikasjon eller tilsvarande
Studiepoengsreduksjon
Fullt overlapp med ISL101
Krav til studierett
Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.
Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga har form av førelesingar med innlagde øvingsoppgåver.

Det blir òg gitt heimeoppgåver (jf. Obligatorisk undervisningsaktivitet).

Undervisningsopplegget har som føresetnad at studentane er til stades og deltek aktivt.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan instituttet innføre redusert undervisning, jamfør instituttets retningslinjer for dette på Mitt UiB. På emne der dette kan verte aktuelt, vil studentane få informasjon om det ved semesterstart og før semesterregistreringsfristen 1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det er obligatorisk å levere inn og få godkjent åtte av ti heimeoppgåver for å kunne ta eksamen.

Godkjend aktivitet er gyldig i undervisningssemesteret.

Vurderingsformer

Eksamenen er ei skriftleg prøve (skuleeksamen) på 6 timar.

Oppgåvene blir gitt med det som føresetnad at studentane har delteke på undervisninga.

Eksamensoppgåva vil bli gitt på norsk.

Eksamenssvaret skal skrivast på norsk.

Karakterskala
Karakterskala A-F.
Vurderingssemester
Haust. Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret. Ny eksamen påfølgande semester berre for studentar med rett til ny vurdering.
Litteraturliste

Pensumet er på om lag 1000 sider av normal vanskegrad.

I semesteret får studentane låne Islandsk-norsk ordbok av Ivar Orlgand og Fredrik Raastad og den islandsk-islandske ordboka Íslensk orðabók fyrir skóla og skrifstofur av Árni Böðvarsson. Studenten kan bruke desse ordbøkene på den skriftlege prøva. I tillegg vil studenten ha tilgang til islandsk-norsk ordbok på nettet. Litteraturlista vil vere klar innan 1. juli. Den emneansvarlege fastset pensumet.

Emneevaluering
Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen

Det er høve til å bruke desse ordbøkene under eksamen:

  • Árni Böðvarsson: Íslensk orðabók fyrir skóla og skrifstofur. Mál og menning
  • Ivar Orgland og Frederik Raastad: Islandsk-norsk ordbok.
Programansvarleg
Programstyret for nordisk
Emneansvarleg
Programstyret for nordisk
Administrativt ansvarleg
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium