Munnleg italiensk med fonetikk

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet har som mål å fremje evna hjå studentane til å uttrykkje seg munnleg på italiensk. Det skal òg gje ei innføring i italiensk fonetikk.

Emnet baserer seg i stor grad på munnleg aktivitet med utgangspunkt i tekstar som tek opp sider ved det italienske samfunnet. Det blir òg nytta filmar som utgangspunkt for samtalar på italiensk.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, dugleik og generell kompetanse:

Kunnskap

Dei studentane som har gjennomført emnet,

  • har oversyn over prinsippa for italiensk uttale
  • Dei kjenner dei grunnleggjande prinsippa som gjeld for munnleg kommunikasjon på italiensk
  • Dei har òg kjennskap til hovuddrag i det italienske samfunnet.

Dugleik

Dei studentane som har gjennomført emnet,

  • kan gjere greie for italiensk uttale
  • Dei kan òg bruke italiensk for å kommunisere munnleg på eit visst nivå.

Generell kompetanse

Dei studentane som har gjennomført emnet,

  • kan gjennomføre eit prosjekt som strekkjer seg over tid
  • kan arbeide sjølvstendig med ei problemstilling knytt til fagstoff
  • kan vidareutvikle kunnskapane sine og eigen dugleik og forståing med tanke på vidare studium og yrkesliv.

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
Italienskkunnskapar på nivå med dei som emnet ITAL100 gjev.
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.
Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga i emnet har form av seminarverksemd.

Omfanget av undervisninga i emnet vil normalt vere 2 timar seminar kvar veke i ein periode på til saman 10 veker. I tillegg kjem filmframsyning.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan undervisningstilbodet bli tilpassa studenttalet. Studentane vil i så fall bli informerte om det alternative undervisningsopplegget ved semesterstart og før semesterregistreringsfristen 1. februar/1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet
Ingen
Vurderingsformer

Vurderingsforma er ein munnleg eksamen på omlag 20 minutt.

Den munnlege prøva tek utgangspunkt i ein ukjend tekst av det slaget har det har vore arbeidd med i undervisninga. Kandidatane får om lag 15 minutt til rådvelde for å studere teksten på førehand.

Karakterskala
Det blir nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.
Vurderingssemester

Vår og haust.

Litteraturliste
Litteraturlista opplyser om dei tekstar som til ei kvar tid gjeld for emnet. Litteraturlista vil vere klar på Mitt UiB innan 1. juli for haustsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.
Emneevaluering
Undervisningsopplegget blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
Ingen
Programansvarleg
Programstyret har ansvaret for fagleg innhald og oppbygging av studiet, og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Emneansvarleg
Programstyret for italiensk
Administrativt ansvarleg
Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.