Anvend lingvistikk og japansk

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Studiet gir inngåande innsikt i feltet anvend lingvistikk generelt, og tre problemområde knyta til japansk språk spesielt:

 • Framandspråksundervisning
 • Omsetjingsteori og -praksis
 • Klarspråkstematik

Læringsutbyte

Ved fullført emne har studenten følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheitar og generell kompetanse:

Kunnskap

 • Kandidaten er godt kjent med feltet anvend lingvistikk, korleis det har utvikla seg historisk og kva for problemområde feltet dekkjer.
 • Kandidaten har inngåande kjennskap til tre distinkte forskingsområde på feltet når det gjeld japansk språk.

Ferdigheiter

 • Kandidaten er i stand til å lese og analysere engelskspråklege forskingsartiklar innanfor tre definerte felt, samt diskutere og formulere ulike løysingar på problemstillingar innan anvend lingvistikk knyta til japansk språk.
 • Kandidaten er i stand til å lese og omsetje japanskspråklege fagtekster innanfor anvend lingvistikk til norsk.

Generell kompetanse

 • Kandidaten har innsikt i problemstillingar, omgrep, metodar og diskusjonar innanfor feltet anvend lingvistikk knyta til det japanske språket.

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Annankvar haust (oddetalsår)

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Bachelorgrad i japansk med gjennomsnittskarakter minimum C.
Tilrådde forkunnskapar

Mellomnivå i japansk og kjennskap til lingvistikkfaget.

Det er anbefalt at kandidaten har studert i minst eitt semester ved eit japansk universitet.

Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
Emnet er ope for studentar med opptak til Masterprogrammet i japansk ved Universitetet i Bergen.
Arbeids- og undervisningsformer

Det vil bli gitt:

 • Eitt seminar i veka i 12 veker
Obligatorisk undervisningsaktivitet
 • to korte semesteroppgåver innanfor to av dei tre undertemaa på emnet
 • to utvalde fagtekster omsett frå japansk til norsk eller engelsk
 • ein prosjektskisse for eiga masteroppgåve
 • Godkjenning av obligatoriske arbeidskrav er gyldige i undervisningssemesteret og det påfølgjande semesteret.

  Vurderingsformer
  Heimeeksamen med oppgåver som dekker alle de tre temaområda, over eit tidsrom på 7 dagar.
  Karakterskala
  Det blir nytta gradert karakterskala frå A -- F, der F er stryk.
  Vurderingssemester
  Annankvar haust. Det er også mogleg med vurdering i vårsemesteret etter undervisningssemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav.
  Litteraturliste

  Pensum er: Ein introduksjonsbok om anvend lingvistikk, samt fagartiklar/bokkapittel innanfor kvart av dei tre delfelta, både på norsk, engelsk og japansk.

  Litteraturlista vil være klar innan 01.07 for haustsemesteret.

  Emneevaluering
  Emneevalueringar blir gjennomført i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.
  Hjelpemiddel til eksamen
  Alle hjelpemiddel er tillatne.
  Programansvarleg
  Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
  Administrativt ansvarleg
  Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.