Japansk semantikk og omsetjing

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnets hensikt er å auke studentens kunnskapar om japansk språk og/eller kultur gjennom forståing av omgrep innan semantiske teoriar og deira bruk ved omsetjing mellom japansk og norsk. Emnet inkluderer eit arbeidsrelevant, omfattande omsetjingsprosjekt som inneber direkte kontakt med eksterne aktørar. Studenten er forventa å arbeide metodisk og reflekterande i retning av eit omsetjingsprodukt av høy kvalitet.

Læringsutbyte

Kunnskap

Kandidaten:

 • har ei djupare forståing av semantiske og pragmatiske spørsmål ved lesing av ulike typar japansk tekst (t.d. formelle og uformelle stilnivå, forskjellige sjangrar).
 • vil bli godt kjent med nyare forsking på fagområda handsama på emnet.
 • vil få innblikk i behov i omsetjingsbransjen.

Dugleikar

Kandidaten:

 • vil ha vidareutvikla sine dugleikar i japansk språk (lesing, skriving, snakking og lytting).
 • vil være i stand til å opprette kontakt med norske og/eller japanske etablissement med ein målretta førespurnad.
 • vil kunne produsere ein omsetjing av høy kvalitet innan ein definert sjanger.

Kompetanse

Kandidaten:

 • er i stand til å gjennomføre et veldefinert omsetjingsprosjekt som involverer det japanske språket.
 • har vidareutvikla sine evner til å uttrykke faglege perspektiv på omsetjing, både i skriftleg og munnleg form.

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Annankvar haust (oddetalsår)
Krav til forkunnskapar
Bachelorgrad i japansk med gjennomsnittskarakter minimum C.
Tilrådde forkunnskapar

Mellomnivå i japansk og kjennskap til lingvistikkfaget.

Det er tilrådd at kandidaten har studert i minst eitt semester ved eit japansk universitet.

Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
Emnet er ope for studentar med opptak til Masterprogrammet i japansk ved Universitetet i Bergen.
Arbeids- og undervisningsformer
Eitt seminar i veka i 12 veker.
Obligatorisk undervisningsaktivitet
 • Skriftleg oppgåve om japansk semantikk (ca. 1500-2000 ord)
 • Gjennomføring av eit rettleia omsetjingsprosjekt
 • Ein munnleg presentasjon av den skriftlege oppgåva og omsetjingsprosjektet
 • Alle aktivitetar må fullførast i same semester. Godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet er berre gyldig i semesteret det er godkjent.

  Vurderingsformer

  Eit omsetjingsprosjekt i form av ei mappe som inneheld:

  • kjeldeteksta og hennar omsetjing
  • ein prosjektrapport (1-2 sider)
  • ei refleksjonstekst (1-2 sider)
  Karakterskala
  Det blir nytta gradert karakterskala frå A - F, der F er stryk.
  Vurderingssemester
  Annankvar haust
  Litteraturliste

  Bokkapittel og forskingsartiklar om semantikk og pragmatikk. Utvalde japanske litterære verk og tekster frå ulike sjangrar.

  Litteraturlista vil være klar innan 01.07 for haustsemesteret.

  Emneevaluering
  Emneevalueringar blir gjennomført i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.
  Hjelpemiddel til eksamen
  Ikkje aktuelt
  Programansvarleg
  Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
  Emneansvarleg
  Programstyret for japansk
  Administrativt ansvarleg
  Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.