Innføring i jus for næringslivet

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Kurset gir en innføring i juridiske emner med særlig relevans for næringslivet, herunder en generell innføring i hvordan rettssystemet fungerer og i juridisk metode. Det gir også en innføring i ulike konfliktløsingsmekanismer. Studentene får en innføring i følgende juridiske emner:

 • Kontraktsrett, herunder forbrukerrett
 • Arbeidsrett
 • Konkurranserett
 • Immaterialrett
 • Erstatningsrett og produktansvar
 • Selskapsrett

Læringsutbyte

Etter at kurset er gjennomført skal studentene kunne

 • Drøfte rettsspørsmål på en måte som er i samsvar med grunnleggende juridisk metode
 • Ta stilling til om en kontrakt er riktig oppfylt, og drøfte konsekvensene av kontraktsbrudd
 • Redegjøre for hovedtrekkene i konkurranselovgivningen
 • Redegjøre for hovedtrekkene i reglene om produktansvar
 • Gjøre rede for grunnvilkårene i erstatningsretten utenfor kontrakt, og diskutere om disse er oppfylt
 • Gjøre rede for hovedtrekkene i immaterialretten
 • Beskrive ulike selskapsstrukturer og drøfte likheter og forskjeller mellom disse
 • Gjøre rede for grunntrekkene i arbeidsretten, herunder partenes plikter og rettigheter i arbeidsforholdet, kravene til en arbeidsavtale og forskjellen på oppsigelse og avskjed
 • Beskrive domstolssystemet og identifisere alternative tvisteløsningsmetoder

En mer spesifisert beskrivelse av målsetningene for kurset finnes i studieguiden.

Fulltid/deltid

Fulltid

Studiepoeng, omfang

15 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Videreutdanning, lavere grad

Undervisningssemester

Annenhver høst (oddetallsår)

Undervisningsstad

UiB og nettbasert
Krav til forkunnskapar
Opptak til emnet
Tilrådde forkunnskapar
Studentene bør ha tilstrekkelige norskkunnskaper til å følge undervisningen/lese pensumlitteraturen.
Studiepoengsreduksjon
Ingen overlapp med emner ved Det juridiske fakultet
Krav til studierett
Eget, lukket opptak v/UiB Videre: www.uib.no/utdanning/evu
Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og oppgaveløsning i grupper (35 timer totalt), veiledning på nett (2 timer pr. student) og obligatorisk hjemmeoppgave.

Undervisningen skjer i form av to helgesamlinger og nettbaserte forelesninger.

Obligatorisk undervisningsaktivitet
Godkjent obligatorisk hjemmeoppgave. Studenter som får oppgaven underkjent, får anledning til å levere den én gang til.
Vurderingsformer

Seks timers hjemmeeksamen. Studenter som har gyldig forfall til eksamen eller stryker får tilbud om kontinuasjonseksamen.

Vurdering

Gradert skala med 5 trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått, jfr. Studieplan for masterstudiet i rettsvitenskap ved UiB § 3-1 nr 2 første punktum.

Eksamensspråk

Oppgaven: Norsk

Besvarelsen: Norsk/skandinaviske språk/engelsk

Karakterskala
Bestått/ikkje bestått
Vurderingssemester
Undervisning annenhver høst (oddetallsår), med eksamen annenhver januar (partallsår). Studenter som har gyldig forfall til eksamen eller stryker får tilbud om kontinuasjonseksamen.
Litteraturliste
Litteraturlisten vil være klar innen 1. juli for høstsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.
Emneevaluering
Evalueringsskjema sendes studentene etter avlagt eksamen.
Hjelpemiddel til eksamen
Ikke aktuelt for emnet
Programansvarleg
Studieutvalget ved det juridiske fakultet
Emneansvarleg

Kursansvarlig: Ingrid Barlud og Guri Lindblad

Undervisere: Jan-Ove Færstad, Camilla Bernt, Tine Eidsvaag, Torger Kielland, Guri Lindblad, Kristian Wederhus

Administrativt ansvarleg
Robert Stavenes