Strafferett

Masteremne

Emnebeskrivelse

Læringsutbyte

Etter at kurset er gjennomført forventes studenten å ha følgende læringsutbytte:

Studenten skal ha kunnskap om

 • strafferettens begrunnelser
 • hovedtrekkene ved forholdet mellom strafferetten og statsforfatningsrett og folkerett, herunder menneskerettigheter
 • de alminnelige vilkårene for straffansvar, slik som

  • krav om en kriminalisert gjerning, inkludert krav til forsett eller uaktsomhet, reguleringen av medvirkning og forsøk og straffelovgivningens geografiske rekkevidde
  • rettferdiggjøringsgrunner, særlig nødverge og nødrett,
  • unnskyldningsgrunner, særlig utilregnelighet og rettsuvitenhet
  • Andre grenser for straffansvaret, særlig prinsippene for hva som utgjør én eller flere forbrytelser
 • tolkning og anvendelse av straffebud, med særlig vekt på de viktigste reglene i straffeloven om:

  • Voldsforbrytelser (§§ 271-283)
  • Seksualforbrytelser (§§ 291-308)
  • Allmenne formuesforbrytelser (§§ 321-331, 351-353, 371-374)
 • hovedtrekkene i reaksjonssystemet, reglene om idømmelse av den enkelte reaksjon og valget mellom reaksjonene samt utmåling av straff

Studenten skal ha ferdigheter til å kunne

 • finne frem til relevante rettskilder ved tolkningen av strafferegler
 • analysere, drøfte og ta standpunkt til strafferettslige spørsmål
 • forklare straffelovgivningens oppbygning og særtrekkene ved strafferettslig metode
 • forklare strafferettens plass i rettssystemet, særlig sammenhengen mellom strafferett og straffeprosess
 • forklare forskjellige teorier om strafferettens begrunnelser

Studenten skal også ha utviklet generell kompetanse til å

 • drøfte og argumentere på en måte som fremhever og tar stilling til moralske og rettspolitiske utfordringer ved bruk av offentlig tvang og sanksjoner
 • forstå ulike former for samspill mellom generelle og spesielle regler og mellom vanlig lovgivning, konstitusjonelle og menneskerettslige normer

Fulltid/deltid

Fulltid

Studiepoeng, omfang

20 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

MA-nivå

Undervisningssemester

Høst

Undervisningsstad

Det juridiske fakultet, Bergen
Krav til forkunnskapar
Emner på tidligere studieår, se likevel Utfyllende regler for studier ved det juridiske fakultet § 2-5 nr. 1 andre punktum
Tilrådde forkunnskapar
Alle tidligere emner i studiet
Studiepoengsreduksjon
Ingen overlapp med emner ved Det juridiske fakultet
Krav til studierett
MAJUR, MAJUR-2 eller POSTMAJUR (poststudierett)
Arbeids- og undervisningsformer

Forelesinger, seminar og selvstudium.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det er ikke noe obligatorisk oppmøte på 4.studieår.

I løpet av kurset skal en obligatorisk oppgave besvares og leveres inn. Tidsramme angis i kurset. Ordgrensen er på 4000 ord. For alle skriftlige arbeid som skal regnes med i obligatoriske arbeidskrav, gjelder at hele oppgaven skal svares på, og må fylle de kvalitative og kvantitative minstekrav som er fastsett i "Krav til skriftlige arbeider på masterstudiet i rettsvitenskap."

 • Besvarelsen må være godkjent før studenten kan avlegge avsluttende eksamen i emnet.
 • Underkjente elementer i de obligatoriske arbeidskravene kan ikke gjentas før ved neste kurs.
 • Kursgodkjenning foreldes ikke
Vurderingsformer

Obligatoriske undervisningsaktiviteter er vilkår for å gå opp til eksamen, og inngår følgelig i sertifiseringsgrunnlaget.

Etter kurset avlegges 6 timers digital skoleeksamen med absolutt ordgrense på 4 500 ord.

Informasjon om digital eksamen finner du her: www.uib.no/utdanning/86719/digital-eksamen#.

Eksamensspråk

Oppgaven: Norsk

Besvarelsen: Norsk/skandinavisk/engelsk

Karakterskala
A til E for bestått og F for ikke bestått.
Vurderingssemester
Høst
Litteraturliste
Litteraturlisten vil være klar innen 1. juli for høstsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.
Emneevaluering
I henhold til retningslinjer for evaluering av emner ved Det juridiske fakultet.
Hjelpemiddel til eksamen

Digitale hjelpemidler

Se fakultetets utfyllende regler § 3-5 a. Digitale utgaver av Bokmålsordboka og Nynorskordboka vil være tilgjengelige i Inspera under eksamen.

I tillegg er følgende tillatt på denne eksamenen:

- Forarbeider

- Høyesterettsavgjørelser

Analoge hjelpemidler

Analoge hjelpemidler er utfaset fra og med studieåret 2020/21, se SU-sak 61/20.

Programansvarleg
Studieutvalget ved det juridiske fakultet.
Emneansvarleg

Professor Erling Johannes Husabø og postdoktor Ingunn Fornes

Administrativt ansvarleg
Det juridiske fakultet, studieadministrasjonen.