Arbeidsrett fordypning

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

«Arbeidsrett fordypning» utvider perspektivet fra «Grunnleggende arbeidsrett», særlig med hensyn til internasjonal og kollektiv arbeidsrett. I tillegg tar vi opp arbeidstakers stilling ved overføring av virksomhet som et spesialtema.

Arbeidsretten er i økende grad internasjonalisert, ved at så vel arbeidsgivere som arbeidstakere beveger seg over landegrensene og ved at den norske arbeidsretten blir stilt overfor internasjonale krav. Praksis fra den europeiske menneskerettsdomstol samt fra organer som overvåker oppfyllelsen av den europeiske sosialpakt og konvensjoner fra den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO har økende betydning for innholdet i norsk arbeidsrett. Gjennom EØS-avtalen er Norge bundet av den EU-arbeidsrettslige reguleringen, men den norske arbeidsretten blir også sterkt påvirket av EU-regler om fri bevegelse av personer og tjenester, samt EU-konkurranseretten og reglene om offentlige anskaffelser.

I Norge vil de vesentligste arbeidsvilkår for de fleste arbeidstakere, herunder lønn og arbeidstid, være fastsatt ved tariffavtaleregulering. Videre spiller systemet for tariffoppgjør en vesentlig samfunnsøkonomisk rolle. Den kollektive arbeidsretten omhandler tariffavtalen som reguleringsinstrument, herunder systemene for fastsettelse av kollektive lønns- og arbeidsvilkår, vilkårene for arbeidskamp og kollektive tvisteløsningsordninger som mekling, lønnsnemnd og domstolen Arbeidsretten.

Ved overføring av virksomhet fra en arbeidsgiver til en annen vil arbeidstakerne som hovedregel ha rett til å følge med og å beholde samme arbeidsvilkår som tidligere. Dette reiser praktisk viktige problemstillinger som vil bli tatt opp under «Arbeidsrett fordypning".

Læringsutbyte

Etter endt kurs skal studenten ha god kjennskap til hvordan EU/EØS-retten påvirker norsk arbeidsrett. Studenten skal ha kjennskap til den internasjonale reguleringen av arbeidsforhold, herunder god kjennskap til den menneskerettslige reguleringen i den europeiske menneskerettskonvensjon og den europeiske sosialpakt i den utstrekning disse får betydning på arbeidsrettens område.

Innenfor kollektiv arbeidsrett skal studenten ha god forståelse av tariffavtalen som reguleringsinstrument, god kjennskap til tariffavtalesystemet og det tariffrettslige tvisteløsningssystemet, særlig arbeidstvistloven. En skal også ha kjennskap til utviklingen bak og begrunnelsen for det tariffrettslige systemet, samt oversikt over de viktigste tariffområder.

Studentene skal ha god kjennskap til vilkårene for at det foreligger en overføring av virksomhet og de arbeidsrettslige virkningene av dette.

Studentene skal være i stand til å identifisere, drøfte og analysere problemstillinger innenfor ovennevnte felt. De skal kunne gjøre rede for metodiske spørsmål, bakgrunn og begrunnelser for reglene og for rettspolitiske perspektiver.

Fulltid/deltid

Fulltid

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

MA-nivå

Undervisningssemester

Høst. (Eksamen også om våren.)

Undervisningsstad

Det juridiske fakultet, Bergen
Krav til forkunnskapar
Tre års universitets- eller høyskolestudier.
Tilrådde forkunnskapar
Tre års jusstudier og JUS251-2-A Grunneleggende arbeidsrett.
Studiepoengsreduksjon
50 % overlappende med UiB-emnet JUS301. Kombinert med JUS301 gir JUS251-2-B 5 sp
Krav til studierett

Emnet er åpent for studenter med en av følgende studieretter:

  • Studierett på integrert masterprogram i rettsvitenskap
  • Studierett på toårig masterprogram i rettsvitenskap
  • Særskilt studierett til spesialemner ved Det juridiske fakultet
  • Poststudierett ved Det juridiske fakultet
  • Innvekslingsstudenter ved Det juridiske fakultet

Forkunnskapskravet kan likevel begrense enkelte studenters adgang til emnet.

Arbeids- og undervisningsformer
Forelesninger
Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning
Forelesninger.
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Ingen.
Vurderingsformer

Eksamen hvert semester.

Fire timer digital skoleeksamen.

Informasjon om digital eksamen finnes her: http://www.uib.no/utdanning/86719/digital-eksamen#

Eksamensspråk:

  • Oppgaven: Norsk
  • Besvarelsen: Norsk/skandinavisk/engelsk
Karakterskala
A til E for bestått og F for ikke bestått.
Vurderingssemester
Høst og vår
Litteraturliste
Litteraturlisten vil være klar innen 1. juni for høstsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.
Emneevaluering
I henhold til retningslinjer for evaluering av emner ved Det juridiske fakultet.
Hjelpemiddel til eksamen

Digitale hjelpemidler

Se fakultetets utfyllende regler § 3-5 a. Digitale utgaver av Bokmålsordboka og Nynorskordboka være tilgjengelige i Inspera under eksamen.

I tillegg er følgende tillatt på denne eksamenen:

Alle rettskilder i Lovdata

Analoge hjelpemidler

Analoge hjelpemidler er utfaset fra og med studieåret 2020/21, se SU-sak 61/20.

Programansvarleg
Studieutvalget har programansvaret for fakultetets studietilbud.
Emneansvarleg
Førsteamanuensis Tine Eidsvaag.
Administrativt ansvarleg
Studieseksjonen ved det juridiske fakultet