Kommunalrett

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emne for kommunalretten er de særlige rettsreglene om kommuner og fylkeskommuner. Kommunene og fylkeskommunene er organisert som selvstendige offentligrettslige rettssubjekter hjemlet i Kommuneloven (lov nr. 83 2018).

Læringsutbyte

I Kommunalrett skal studenten erverve seg kunnskap om bakgrunnen for og den historiske utviklingen av kommunaldemokratiet i Norge, og grundig kjennskap til og forståelse av reglene om kommunenes kompetanse og oppgaver. Det kreves grundig kjennskap til og forståelse av reglene om organiseringen av kommunale og fylkeskommunale folkevalgte organer, om arbeidsmåte og saksbehandling i disse organene, om politisk ledelse og tilsatt administrasjon, og om de folkevalgtes rettigheter og plikter.

Studentene skal ha grundig kjennskap til reglene om kommunal og fylkeskommunal økonomiforvaltning, om forholdet mellom Kommuneloven og særlovgivningen og om kommunal og statlig kontroll med virksomheten.

Fulltid/deltid

Fulltid

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

MA-nivå

Undervisningssemester

Høst. (Eksamen hvert semester)

Undervisningsstad

Det juridiske fakultet, Bergen
Krav til forkunnskapar
Tre år universitets- eller høyskolestudier
Tilrådde forkunnskapar
Tre års jusstudier.
Studiepoengsreduksjon
I kombinasjon med JUS253-2-B gir emnet 5 sp.
Krav til studierett

Emnet er åpent for studenter med en av følgende studieretter:

  • Studierett på integrert masterprogram i rettsvitenskap
  • Studierett på toårig masterprogram i rettsvitenskap
  • Særskilt studierett til spesialemner ved Det juridiske fakultet
  • Poststudierett ved Det juridiske fakultet
  • Innvekslingsstudenter ved Det juridiske fakultet

Forkunnskapskravet kan likevel begrense enkelte studenters adgang til emnet.

Arbeids- og undervisningsformer
Forelesninger
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Ingen
Vurderingsformer

Eksamen hvert semester.

Fire timer digital skoleeksamen.

Informasjon om digital eksamen finnes her: http://www.uib.no/utdanning/86719/digital-eksamen#

Eksamensspråk:

  • Oppgaven: Norsk
  • Besvarelsen: Norsk eller annet skandinavisk språk
Karakterskala
A til E for bestått og F for ikke bestått.
Vurderingssemester
Høst og vår
Litteraturliste
Litteraturlisten vil være klar innen 1. juni for høstsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.
Emneevaluering
I henhold til retningslinjer for evaluering av emner ved Det juridiske fakultet.
Hjelpemiddel til eksamen

Digitale hjelpemidler

Se fakultetets utfyllende regler § 3-5 a. Digitale utgaver av Bokmålsordboka og Nynorskordboka være tilgjengelige i Inspera under eksamen.

I tillegg er følgende tillatt på denne eksamenen:

  • Digital lovsamling
  • Forarbeider
  • All rettspraksis

Analoge hjelpemidler

Analoge hjelpemidler er utfaset fra og med studieåret 2020/21, se SU-sak 61/20.

Programansvarleg
Studieutvalget har programansvaret for fakultetets studietilbud.
Emneansvarleg
Førsteamanuensis Roald Hopsnes
Administrativt ansvarleg
Studieseksjonen ved det juridiske fakultet