Skatterett I

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Skatterett 1 omfatter primært inntektsskatterett, men gir og en innføring i merverdiavgift. Formålet med valgemnet er tredelt. Dels skal valgemnet gi en grunnleggende innsikt i hvordan skatterettslige spørsmål oppstår og hvordan de kan løses. Dels skal valgemnet bidra til å utvikle evnen til å se hvordan skatterettslige problemstillinger kan inngå som viktige premisser i problemstillinger på andre områder. Og dels skal valgemnet danne basis for videregående studier i skatterett. Valgemnet fokuserer først og fremst på sentrale begreper og prinsipper, særlig med sikte på personbeskatning og beskatning av kapitalinntekter og -kostnader. Også de viktigste regler og prinsipper om beskatning av virksomhet i ulike organisasjonsformer er omfattet. I tillegg omfatter emnet en innføring i merverdiavgiftsrett. Et mer inngående studium i bl.a. selskapsbeskatning og utvalgte deler av bedriftsbeskatningen, finnes i Skatterett 2.

Læringsutbyte

Det kreves god forståelse av følgende emner:

 • Skattestrukturen (dvs de ulike skatter som utskrives på inntekt, herunder trygdeavgiften, og hvilke skattesatser som gjelder for disse).
 • Hovedreglene om skattesubjektene, herunder familiebeskatningen.
 • Reglene om skattepliktig alminnelig inntekt av fordeler vunnet ved arbeid, kapital og virksomhet.
 • Fradragsrett for utgifter knyttet til slik inntekt.
 • Fradragsrett for gjeldsrenter og andre finansutgifter.
 • Kapitalgevinster og -tap.
 • Tidsfestingsreglene for arbeids- og kapitalinntekter og utgifter knyttet til slik inntekt.
 • Rettskildene i skatteretten.

Det kreves kjennskap til følgende emner:

 • Reglene om skattlegging av aksjeutbytte.
 • Beregning av aksjegevinster.
 • Reglene om personinntekt av arbeid.

Hovedlinjene i merverdiavgiftsretten

Fulltid/deltid

Fulltid

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

MA-nivå

Undervisningssemester

Høst. (Eksamen hvert semester.)

Undervisningsstad

Det juridiske fakultet, Bergen
Krav til forkunnskapar
Tre års universitets- eller høyskolestudier.
Tilrådde forkunnskapar
Tre års jusstudier.
Studiepoengsreduksjon

100 % overlapp med JUS316. I kombinasjon gir det siste man tar av disse ikke uttelling i studiepoeng.

Delvis overlapp med skatteretten i cand.jur.-studiet. I kombinasjon gir JUS256-2-A 5 studiepoeng.

Krav til studierett

Emnet er åpent for studenter med en av følgende studieretter:

 • Studierett på integrert masterprogram i rettsvitenskap
 • Studierett på toårig masterprogram i rettsvitenskap
 • Særskilt studierett til spesialemner ved Det juridiske fakultet
 • Poststudierett ved Det juridiske fakultet
 • Innvekslingsstudenter ved Det juridiske fakultet

Forkunnskapskravet kan likevel begrense enkelte studenters adgang til emnet.

Arbeids- og undervisningsformer
Forelesninger
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Ingen
Vurderingsformer

Eksamen hvert semester.

Fire timer digital skoleeksamen.

Informasjon om digital eksamen finnes her: http://www.uib.no/utdanning/86719/digital-eksamen#

Eksamensspråk:

 • Oppgaven: Norsk
 • Besvarelsen: Norsk/skandinavisk/engelsk
Karakterskala
A til E for bestått og F for ikke bestått.
Vurderingssemester
Høst og vår
Litteraturliste
Litteraturlisten vil være klar innen 1. juni for høstsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.
Emneevaluering
I henhold til retningslinjer for evaluering av emner ved Det juridiske fakultet.
Hjelpemiddel til eksamen

Digitale hjelpemidler

Se fakultetets utfyllende regler § 3-5 a. Digitale utgaver av Bokmålsordboka og Nynorskordboka være tilgjengelige i Inspera under eksamen.

I tillegg er følgende tillatt på denne eksamenen:

Kun digital lovsamling

Analoge hjelpemidler

Analoge hjelpemidler er utfaset fra og med studieåret 2020/21, se SU-sak 61/20.

Programansvarleg
Studieutvalget har programansvaret for fakultetets studietilbud.
Emneansvarleg
Professor II Benn Folkvord.
Administrativt ansvarleg
Studieseksjonen ved det juridiske fakultet