Skatterett II

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Skatterett 2 er et fordypningsstudium i inntektsbeskatning av bedrifter og selskaper, samt internasjonal skatterett. Emnet bygger videre på valgemnet skatterett 1, og egner seg derfor først og fremst for de som har tatt dette valgemnet eller som har tilsvarende forkunnskaper. For noen deler av studiet, spesielt visse deler av selskapsbeskatningen, er det en fordel om studentene har en viss grunnleggende regnskapsforståelse og tilsvarende kjennskap til selskapsrett. Der det forutsettes slik kunnskap, er det nødvendige tatt med i læremidlene og i undervisningen. I tillegg er det oppført anbefalt innføringslitteratur i litteraturlisten.

Læringsutbyte

Det kreves god forståelse av følgende emner:

  • Reglene om tidfesting av virksomhetsinntekter og om uttak.
  • Inntektsbeskatning av aksjeselskaper og aksjonærer og deltakere i deltakerlignende selskaper og sameier.

Det kreves kjennskap til følgende emner:

Hvordan internasjonale inntektsskatterettsspørsmål oppstår og prinsippene for løsning av slike spørsmål i intern norsk rett og i skatteavtaler.

Fulltid/deltid

Fulltid

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

MA-nivå

Undervisningssemester

Høst. (Eksamen hvert semester.)

Undervisningsstad

Det juridiske fakultet, Bergen
Krav til forkunnskapar
Tre års universitets- eller høyskolestudier.
Tilrådde forkunnskapar
Undervisning i JUS256-2-A Skatterett I bør være gjennomført
Studiepoengsreduksjon
100 % overlappende med JUS314 Skatterett II. I kombinasjon gir det siste man tar av disse, 100 % reduksjon i studiepoeng.
Krav til studierett

Emnet er åpent for studenter med en av følgende studieretter:

  • Studierett på integrert masterprogram i rettsvitenskap
  • Studierett på toårig masterprogram i rettsvitenskap
  • Særskilt studierett til spesialemner ved Det juridiske fakultet
  • Poststudierett ved Det juridiske fakultet
  • Innvekslingsstudenter ved Det juridiske fakultet

Forkunnskapskravet kan likevel begrense enkelte studenters adgang til emnet.

Arbeids- og undervisningsformer
Forelesninger
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Ingen.
Vurderingsformer

Eksamen hvert semester.

Fire timer digital skoleeksamen.

Informasjon om digital eksamen finnes her: http://www.uib.no/utdanning/86719/digital-eksamen#

Eksamensspråk:

  • Oppgaven: Norsk
  • Besvarelsen: Norsk/skandinavisk/engelsk
Karakterskala
A til E for bestått og F for ikke bestått.
Vurderingssemester
Høst og vår (kun eksamen)
Litteraturliste
Litteraturlisten vil være klar innen 1. juni for høstsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.
Emneevaluering
I henhold til retningslinjer for evaluering av emner ved Det juridiske fakultet.
Hjelpemiddel til eksamen

Digitale hjelpemidler

Se fakultetets utfyllende regler § 3-5 a. Digitale utgaver av Bokmålsordboka og Nynorskordboka være tilgjengelige i Inspera under eksamen.

I tillegg er følgende tillatt på denne eksamenen:

Kun digital lovsamling

Analoge hjelpemidler

Analoge hjelpemidler er utfaset fra og med studieåret 2020/21, se SU-sak 61/20.

Programansvarleg
Studieutvalget har programansvaret for fakultetets studietilbud.
Emneansvarleg
Professor II Benn Folkvord.
Administrativt ansvarleg
Studieseksjonen ved det juridiske fakultet