Aksjeselskapsrett - fordjuping

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

.

Læringsutbyte

Etter gjennomført kurs forventes det at studentene:

 • har kjennskap til regelverket for aksje- og allmennaksjeselskaper på de rettsområder som angis nedenfor
 • kan sette de enkelte regler inn i en større sammenheng og kan forklare deres innbyrdes sammenheng
 • kan foreta analyser av praktiske typetilfeller ved bruk av de enkelte rettsregler, reglenes formål og regleverkets sammenheng
 • kritisk vurdere reglenes hensiktsmessighet

Kurset omfatter følgende rettsområder for aksje- og allmennaksjeselskaper:

 • Aksjeinnskudd
 • Overdragelse av aksjer og overgang av aksjonærrettigheter
 • Samtykkekrav ved aksjeovergang
 • Vedtektsbestemte krav til aksjonær
 • Forkjøpsrett til aksjer
 • Hovedaksjonærs tvangsovertakelse
 • Innløsning og utelukkelse av aksjonær
 • Myndighetsmisbruk
 • Anfektelsessøksmål
 • Selskapets representasjon utad
 • Avtaler mellom selskapet og dets aksjonærer
 • Konsernbidrag
 • Gaver fra selskapet
 • Selskapets adgang til å gi aksjonærer kreditt eller stille sikkerhet
 • Selskapets erverv av egne aksjer
 • Forhøyelse av aksjekapital
 • Andre finansieringsformer regulert i aksjeselskapslovgivningen
 • Kapitalnedsettelse
 • Fusjon og fisjon
 • Erstatning
 • Lovvalg og norsk domsmyndighet i selskapsforhold

Fulltid/deltid

Fulltid

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

MA-nivå

Undervisningssemester

Høst

Undervisningsstad

Det juridiske fakultet, Bergen
Krav til forkunnskapar
Tre års universitets- eller høyskolestudier.
Tilrådde forkunnskapar
Gjennomført kurset Grunnleggende selskapsrett og tre års jusstudier.
Studiepoengsreduksjon

I kombinasjon med JUS322 gir JUS257-2-B ingen studiepoeng.

JUS257-2-B reduseres ikke av (tidligere) JUS321.

Krav til studierett

Emnet er åpent for studenter med en av følgende studieretter:

 • Studierett på integrert masterprogram i rettsvitenskap
 • Studierett på toårig masterprogram i rettsvitenskap
 • Særskilt studierett til spesialemner ved Det juridiske fakultet
 • Poststudierett ved Det juridiske fakultet
 • Innvekslingsstudenter ved Det juridiske fakultet

Forkunnskapskravet kan likevel begrense enkelte studenters adgang til emnet.

Arbeids- og undervisningsformer
Forelesninger
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Ingen
Vurderingsformer

Fire timers digital skoleeksamen.

Informasjon om digital eksamen finner du ved å klikke på denne lenken.

Eksamensspråk:

Oppgaven: Norsk

Besvarelsen: Norsk/skandinavisk/engelsk

Karakterskala
A til E for bestått og F for ikke bestått.
Vurderingssemester
Høst og vår.
Litteraturliste
Litteraturlisten vil være klar innen 1. juni for høstsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.
Emneevaluering
I henhold til retningslinjer for evaluering av emner ved Det juridiske fakultet.
Hjelpemiddel til eksamen

Digitale hjelpemidler

Se fakultetets utfyllende regler § 3-5 a. Digitale utgaver av Bokmålsordboka og Nynorskordboka være tilgjengelige i Inspera under eksamen.

I tillegg er følgende tillatt på denne eksamenen:

Kun digital lovsamling

Analoge hjelpemidler

Analoge hjelpemidler er utfaset fra og med studieåret 2020/21, se SU-sak 61/20.

Programansvarleg
Studieutvalget har programansvaret for fakultetets studietilbud.
Emneansvarleg
Professor II Filip Truyen.
Administrativt ansvarleg
Studieseksjonen ved det juridiske fakultet