Kjenneteiknsrett

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Kjennetegnsretten omhandler den rettslige reguleringen av varemerker og forretningskjennetegn. Varemerker er kort og upresist kommersielle benevnelser på varer, tjenester og konsepter i vid forstand, og som benyttes i markedsføringen av disse. Forretningskjennetegn omfatter bl.a. foretaksnavn, sekundære forretningskjennetegn, domenenavn og bruk av personnavn som forretningskjennetegn.

De mest sentrale rettskildene er varemerkeloven, varemerkedirektivet, varemerkeforordningen, foretaksnavneloven, og praksis fra norske domstoler, EU-domstolen, Underretten, EUIPO, Patentstyret og Klagenemnda for Industrielle Rettigheter (KFIR).

Sentrale rettslige spørsmål som blir behandlet er vilkårene for å erverve rett til varemerke; enten ved registrering eller ved innarbeidelse, herunder kravet til distinktivitet og reglene om registreringshindre, registreringsordningen, ugyldighetsgrunner og sletting av ugyldige varemerker. Videre behandles «naturlige varekjennetegn», varemerkerettens innhold, ubeskyttede elementer i beskyttede varemerker, forvekslingslæren (kjennetegns- og vareslagslikhet), kollisjonsregler, sanksjoner mot krenkelser av rett til varekjennetegn, konsumpsjon og parallellimport samt internasjonal registrering.

Læringsutbyte

Etter endt kurs skal studentene kunne analysere, drøfte og ta standpunkt til innholdet av de viktigste rettsspørsmål som kan oppstå innenfor kjennetegnsretten. Studentene skal med utgangspunkt i sentrale rettskilder lære å utrede og løse rettsspørsmål innenfor dette rettsområdet, og kunne redegjøre for rettsutvikling og begrunnelse for reglene, metodiske spørsmål, rettspolitiske perspektiver og begrunnelser som ligger til grunn for reglene.

Fulltid/deltid

Fulltid

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

MA-nivå

Undervisningssemester

Høst. (Eksamen hvert semester.)

Undervisningsstad

Det juridiske fakultet, Bergen
Krav til forkunnskapar
Tre års universitets- eller høyskoleutdanning.
Tilrådde forkunnskapar
Tre års jusstudier.
Studiepoengsreduksjon
Ikke overlapp med emner ved Det juridiske fakultet.
Krav til studierett

Emnet er åpent for studenter med en av følgende studieretter:

 • Studierett på integrert masterprogram i rettsvitenskap
 • Studierett på toårig masterprogram i rettsvitenskap
 • Særskilt studierett til spesialemner ved Det juridiske fakultet
 • Poststudierett ved Det juridiske fakultet
 • Innvekslingsstudenter ved Det juridiske fakultet

Forkunnskapskravet kan likevel begrense enkelte studenters adgang til emnet.

Arbeids- og undervisningsformer
Forelesninger (evt med innlagte små oppgaver)
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Ingen
Vurderingsformer

Eksamen hvert semester.

Fire timer digital skoleeksamen.

Informasjon om digital eksamen finnes her: http://www.uib.no/utdanning/86719/digital-eksamen#

Eksamensspråk:

 • Oppgaven: Norsk
 • Besvarelsen: Norsk/skandinavisk/engelsk
Karakterskala
A til E for bestått og F for ikke bestått.
Vurderingssemester
Høst og vår (kun eksamen)
Litteraturliste
Litteraturlisten vil være klar innen 1. juni for høstsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.
Emneevaluering
I hht rutiner for evluering av emner ved Det juridiske fakultet.
Hjelpemiddel til eksamen

Digitale hjelpemidler

Se fakultetets utfyllende regler § 3-5 a. Digitale utgaver av Bokmålsordboka og Nynorskordboka være tilgjengelige i Inspera under eksamen.

I tillegg er følgende tillatt på denne eksamenen:

 • Digital lovsamling
 • Forarbeider
 • All rettspraksis
 • EU-direktiver og forordninger, EU-domstolens og underrettens praksis
 • KFIR (Klagenemnda for industrielle rettiheter), PS (Patentstyrets annen avdeling - gjelder praksis fra før etableringen av KFIR)

Analoge hjelpemidler

Analoge hjelpemidler er utfaset fra og med studieåret 2020/21, se SU-sak 61/20.

Programansvarleg
Studieutvalget har programansvaret for fakultetets studietilbud.
Emneansvarleg
Professor Tore Lunde.
Administrativt ansvarleg
Studieseksjonen ved det juridiske fakultet