Marknadsføringsrett

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Markedsføringsretten omfatter rettsreglene som regulerer rammene for næringsdrivendes markedsføring. De mest sentrale rettskildene i emnet er markedsføringsloven, direktivet om urimelig handelspraksis og retts- og forvaltningspraksis om disse kildene. Det ble vedtatt ny markedsføringslov 9. januar 2009, som trådte i kraft 1. juni 2009 samtidig med at tidligere markedsføringslov 1972 ble opphevet. Grunntrekkene i tidligere lovgivning er videreført, men er harmonisert med rettsreglene i EU/EØS om urimelig handelspraksis overfor forbrukere. Markedsføringsretten omfatter rettsforholdene både næringsdrivende imellom, rettsforholdene mellom næringsdrivende og forbrukere, samt forholdet til offentlige myndigheter, særlig Forbrukertilsynet og Markedsrådet. Sentrale rettsspørsmål om begrensninger i adgangen til markedsføring som vil bli behandlet er bl.a. reglene om god forretningsskikk, herunder reglene om etterlikning av produkter m.m., villedende reklame, kjønnsdiskriminerende reklame, reklame rettet mot barn og unge, sensur av standardvilkår, reglene om forretningshemmeligheter og lignende, samt sanksjoner mot overtredelse.

Læringsutbyte

Etter endt kurs skal studentene kunne analysere, drøfte og ta standpunkt til innholdet av de viktigste rettsspørsmål som oppstår med utspring i markedsføringsloven og tilgrensende rettskilder. Studentene skal med dette utgangspunkt lære å utrede og løse rettsspørsmål innenfor dette området, redegjøre for rettsutvikling og begrunnelse for reglene, metodiske spørsmål og rettspolitiske perspektiver. Studentene skal ha god oversikt over markedsføringsrettens regler og prinsipper, og skal kunne formidle juridisk kunnskap og forståelse om sentrale rettigheter, både sett fra et forbrukerperspektiv og fra de næringsdrivendes synsvinkel, på en selvstendig, balansert og nyansert måte, både muntlig og skriftlig. Studentene skal ha innsikt i de begrunnelser som ligger til grunn for reglene.

Fulltid/deltid

Fulltid

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

MA-nivå

Undervisningssemester

Høst. (Eksamen hvert semester.)

Særlig egnet i kombinasjon med: Det anbefales å kombinere dette kurset med noen av de øvrige kurs innenfor immaterialretten og/eller konkurranseretten.

Undervisningsstad

Det juridiske fakultet, Bergen
Krav til forkunnskapar
Tre års universitets- eller høyskoleutdanning.
Tilrådde forkunnskapar
Tre års jusstudier.
Studiepoengsreduksjon
Ingen overlapping med emner ved Det juridiske fakultet.
Krav til studierett

Emnet er åpent for studenter med en av følgende studieretter:

 • Studierett på integrert masterprogram i rettsvitenskap
 • Studierett på toårig masterprogram i rettsvitenskap
 • Særskilt studierett til spesialemner ved Det juridiske fakultet
 • Poststudierett ved Det juridiske fakultet
 • Innvekslingsstudenter ved Det juridiske fakultet

Forkunnskapskravet kan likevel begrense enkelte studenters adgang til emnet.

Arbeids- og undervisningsformer
Forelesninger (evt med innlagte små oppgaver)
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Ingen.
Vurderingsformer

Eksamen hvert semester.

Fire timer digital skoleeksamen.

Informasjon om digital eksamen finnes her: http://www.uib.no/utdanning/86719/digital-eksamen#

Eksamensspråk:

 • Oppgaven: Norsk
 • Besvarelsen: Norsk/skandinavisk/engelsk
Karakterskala
A til E for bestått og F for ikke bestått.
Vurderingssemester
Høst og vår (kun eksamen)
Litteraturliste
Litteraturlisten vil være klar innen 1. juni for høstsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.
Emneevaluering
I henhold til retningslinjer for evaluering av emner ved Det juridiske fakultet.
Hjelpemiddel til eksamen

Digitale hjelpemidler

Se fakultetets utfyllende regler § 3-5 a. Digitale utgaver av Bokmålsordboka og Nynorskordboka være tilgjengelige i Inspera under eksamen.

I tillegg er følgende tillatt på denne eksamenen:

 • Digital lovsamling
 • Forarbeider
 • All rettspraksis
 • EU-direktiver og -forordninger, EU-domstolens og underrettens praksis
 • Markedsrådets praksis

Analoge hjelpemidler

Analoge hjelpemidler er utfaset fra og med studieåret 2020/21, se SU-sak 61/20.

Programansvarleg
Studieutvalget har programansvaret for fakultetets studietilbud.
Emneansvarleg
Professor Tore Lunde.
Administrativt ansvarleg
Studieseksjonen ved det juridiske fakultet