Konfliktmekling

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Formålet med kurset er å gi deltakerne en teoretisk og praktisk forståelse av konfliktmekling. Ved kursets avslutning vil deltakerne være fortrolige med grunnleggende begreper og sentrale utfordringer i meklingsfaget. I tillegg vil deltakerne ha prøvd mekling i praksis. Kurset vil foregå som et samspill mellom teori og praksis, og deltakerne medvirker aktivt i hele kursforløpet.

Kurset har klasseromsundervisning med forelesning, diskusjoner, rollespill og andre praktiske øvelser. Undervisningen er fordelt på to uker med intensiv undervisning, totalt 42 timer fordelt med cirka halvparten av timetallet på hver uke. De siste to timene er spørretime.

Studentene får løpende oppfølging og veiledning under meklingsrollespillene. Studentene vil bli delt opp i mindre grupper som hver veiledes av en lærer som observerer hele forløpet og gir tilbakemeldinger sammen med studenter. Forholdstall mellom lærer og studenter på slike rollespill vil være 1:8.

Følgende tema vil bli behandlet:

 • Konfliktforståelse
 • Mekling: Definisjon, historikk. Forholdet til andre konfliktløsningsformer.
 • Forhandlingsteknikk.
 • Meklingens ulike trinn.
 • Rettsmekling, familiemekling og andre meklingsinstitutter for sivilrettslige tvister. Rettslig regulering. Erfaringer fra praksis. Forskning.
 • Mekling i straffesaker.
 • Etikk
 • Internasjonale konflikter. Paradigmer. Forsoning. Rettferdighet.
 • Rettssikkerhet.

Læringsutbyte

Forklare forskjellen på mekling, voldgift og domstolsbehandling av konflikter.

Analysere en konflikt ved hjelp av konflikteskalering og konfliktdimensjoner og reflektere over bruken av begrepene i eget liv, på samfunnsnivå og i en internasjonal kontekst.

Redegjøre for samspillet mellom meklingsteorien og de praktiske erfaringene fra undervisningen.

Forklare og reflektere over konfliktmekling og trinnene i prosessen i den refleksive meklingsmodellen.

Redegjøre for og reflektere over ulike meklerroller, og hvilke verdier disse bygger på.

Redegjøre for og bruke meklingsteknikker i rollespill og reflektere over de valg, som gjøres i en mekling.

Forklare sentrale meklingsbegreper som nøytralitet, rettferdighet, sannhet, makt, dialog, kontakt, empati, forhandling mv., samt bruke dem i rollespill og analysere saker i relasjon til dette.

Forklare en hel mekling og gjennomføre et rollespill som mekler.

Treffe avgjørelse om hvordan en meklingssak

skal håndteres før møtet, i møtet og etter møtet.

Reflektere over, om en gitt sak er egnet til mekling og argumentere for og imot.

Reflektere over egne styrker og svakheter som mekler og over hvordan ens person har betydning for meklingsutøvelsen.

Perspektivere teorien med egne erfaringer i og utenfor undervisningen.

Formidle og formulere sin viten og argumentasjon faglig og språklig korrekt på en strukturert og sammenhengende måte.

Fulltid/deltid

Fulltid

Studiepoeng, omfang

20 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

MA-nivå

Undervisningssemester

Høst.

Emnet har adgangsbegrensning, maks 45 studenter kan følge kurset. Oppmelding skjer i studentweb etter førstemann-til-mølla prinsippet.

Undervisningsstad

Det juridiske fakultet, Bergen
Krav til forkunnskapar
Tre års universitets- eller høyskoleutdanning.
Tilrådde forkunnskapar
Studentene må forstå norsk, dansk og engelsk og kunne snakke et skandinavisk språk.
Studiepoengsreduksjon
JUS261-2-A og JUS261-2-B fra 2008 eller 2009 blir i sin helhet konsumert av JUS261-2-A 20 sp.
Krav til studierett

Emnet er åpent for studenter med en av følgende studieretter:

 • Studierett på integrert masterprogram i rettsvitenskap
 • Studierett på toårig masterprogram i rettsvitenskap
 • Særskilt studierett til spesialemner ved Det juridiske fakultet
 • Poststudierett ved Det juridiske fakultet
 • Innvekslingsstudenter ved Det juridiske fakultet

Forkunnskapskravet kan likevel begrense enkelte studenters adgang til emnet.

Arbeids- og undervisningsformer
Forelesninger/seminarer.
Obligatorisk undervisningsaktivitet

Tre notater á ca 900 ord skal leveres i kursets første del. To av tre notater skal være bestått. Notatene skrives på norsk/skandinavisk/engelsk.

Det stilles krav til 75 % oppmøte på undervisningen. (gjelder ikke høsten 2021)

Det kreves både godkjente notater (og godkjent oppmøte, ikke høsten 2021) på undervisningen for å kunne gå opp til eksamen.

Spørretimen på slutten av kurset (to timer) er ikke obligatorisk.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen.

Det tilbys kontinuasjonseksamen (tidsbestemmes konkret), ikke ordinær eksamen, i mellomliggende semestre.

Eksamensspråk:

Oppgaven: Norsk

Besvarelsen: Norsk/skandinavisk/engelsk

Karakterskala
A til E for bestått og F for ikke bestått.
Vurderingssemester
Høst.
Emneevaluering
I henhold til retningslinjer for evaluering av emner ved Det juridiske fakultet
Hjelpemiddel til eksamen

Informasjon om tillatte hjelpemidler finnes under § 3-5 flg i fakultetets utfyllende regler.

I dette emnet er det ingen ekstra hjelpemidler.

Programansvarleg
Studieutvalget har programansvaret for fakultetets studietilbud.
Emneansvarleg
Professor Camilla Bernt.