God forvaltningsskikk: Rettstryggleik, kommunikasjon og konfliktforståing i forvaltninga

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Kurset bygger på en grunnleggende tanke om at forvaltningen trenger flere verktøy enn bare den juridiske metode og tradisjonelle forvaltningsmessige saksbehandlingsrutiner i sitt møte med borgerne. Borgere som møter forvaltningen har i en del tilfeller vanskelig for å orientere seg i regelverket, både når det gjelder rettigheter, plikter og prosessuelle bestemmelser. Møtet med juridisk og byråkratisk språk, kan resultere i forvirring, misforståelser og misnøye.

Juridisk metode er et verktøy for å løse rettstvister. Forvaltningsmessig saksbehandling er tradisjonelt rettet mot en mest mulig vurderingsfri og standardisert anvendelse av rettsregler og etablerte faglige og politiske prinsipper og målsettinger. Dette er en tilnærming som er tilpasset profesjonelle beslutningstakere og andre profesjonelle aktører, og som passer dårlig og er vanskelig å forholde seg til for parter uten en slik profesjonell utdanning eller erfaringsbakgrunn. Resultatet er mange ganger at borgeren føler seg fremmedgjort i sitt i møte med forvaltningen, og ikke makter å forstå og forholde seg til det som skjer i saksbehandlingen. Dette skaper ikke sjelden et unødvendig høyt konfliktnivå, noe som kan medføre både økt belasting for saksbehandlere og fare for rettstap eller unødvendig belastning for borgeren.

I Forvaltningsloven og i deler av særlovgivningen er det søkt tatt høyde for dette ved bestemmelser om veiledningsplikt for forvaltningen. Dette skal ivareta behovet for en mer dialogpreget og veiledende kommunikasjon overfor borgeren. I praksis viser det seg imidlertid at det er svært vanskelig å oppfylle denne ambisjonen. Det er åpenbart at det trengs andre verktøy i tillegg til juss og tradisjonell saksbehandling for å oppnå god kommunikasjon.

Dette kurset bygger på erkjennelsen av at mye kan vinnes både mht. ressursbruk og allmennhetens tilfredshet dersom forvaltningen settes bedre i stand til å ta vare på behovet for konfliktforståelse og kommunikasjon med borgeren, både under saksbehandlingen og etter at vedtak er truffet. Det er grunn til å tro at et ikke helt lite antall saker kunne vært løst eller avsluttet tidligere med et vesentlig lavere konfliktnivå dersom forvaltningstjenestemenn hadde bedre kunnskap om hvordan de kommuniserer med borgerne for å unngå misforståelser og gi dem en bedre forståelse av de hensynene som ligger bak den enkelte avgjørelse.

Formålet med kurset er å skape bevissthet om og forståelse av problemene og kildene til misforståelser som kan oppstå i møtet mellom borgere og forvaltningen, og å oppøve ferdigheter som kan bidra til bedre kommunikasjon og konflikthåndtering. Kurset vil foregå som et samspill mellom teori og praksis, der deltakerne medvirker aktivt i hele kursforløpet, med klasseromsundervisning med forelesning, diskusjoner og praktiske øvelser. Undervisningen foregår intensivt med 20 timer i løpet av en uke.

Følgende tema vil bli behandlet:

1. a) Generelt om kravet til forsvarlig saksbehandling

Den liberale rettsstats oppfatning av forholdet mellom borger og forvaltning. Kravet om rettssikkerhet ved forvaltningsvedtak. Et utvidet rettssikkerhetsbegrep med krav om hensynsfull saksbehandling og aktivt fokus på å ivareta borgerens behov.

b) Generelt om god forvaltningsskikk og forvaltningsetikk

Rettslig status og utviklingstrekk for kravet om god forvaltningsskikk. Grensen og forholdet mellom juss og etikk på dette feltet.

2. Hva er en konflikt, og hvordan eskalerer konflikter?

Definisjon av konflikt. Dimensjoner i en konflikt. Konflikttrappen (konflikteskalering).

3. Kommunikasjon

Innføring i de mekanismene som gjør seg gjeldende i kommunikasjon mellom mennesker, og som kan bidra til å endre budskapet på veien mellom sender og mottaker. Innføring i lytte- og spørreteknikk med sikte på å få et godt opplysningsunderlag, sikre at man har forstått riktig, og at parten føler seg forstått og ivaretatt.

4. Innføring i forhandlingsteknikk

Innføring i grunnleggende prinsipper for forhandlinger, med gjennomføring av rollespill.

5. Konflikthåndtering og kravet om likebehandling og lovmessig forvaltning.

Hvilke rammer setter det forvaltningsrettslige prinsippet om likebehandling og kravet til lovmessig forvaltning for konfliktløsning i forvaltningen? Finnes det rom for minnelige løsninger i forvaltningssaker?

Læringsutbyte

Forståelse og kunnskaper om det rettslige grunnlaget for kravet til forsvarlig saksbehandling, konkretisert med forvaltningens veiledningsplikt, kravet om hensynsfull saksbehandling og kravet om en objektiv og borgervennlig myndighetsutøving. Oversikt over bakgrunn og utviklingslinjer i synet på forholdet mellom borger og stat.

Grundige kunnskaper om og forståelse av den rettslige standarden god forvaltningsskikk og begrepet forvaltningsetikk, og utviklingstrekk og diskusjon om disse begrepene, herunder diskusjonen om forholdet mellom juss og etikk på dette feltet.

Evne til å analysere en konflikt ved hjelp av de faglige tilnærmingsredskapene konflikteskalering, konfliktdimensjoner og modellen standpunkt-interesser-behov, og til å reflektere over bruken av begrepene i eget liv og i forvaltningssammenheng.

Beherskelse av faglig basert kommunikasjons- og spørreteknikk og kunne anvende denne kunnskapen og disse ferdighetene til å forbedre og reflektere over egen kommunikasjonsevne i rollen som tilsatt i forvaltningen.

Beherskelse av grunnleggende forhandlingsteori og grunnleggende ferdigheter i forhandlingsteknikk av nytte for forvaltningstjenestemenn.

Kunne perspektivere teorien med egne erfaringer i og utenfor undervisningen.

Kunne reflektere over hvordan konfliktforståelse, og kunnskaper og ferdigheter innen kommunikasjons- og forhandlingsteori, er viktig for å oppnå en forsvarlig saksbehandling i samsvar med god forvaltningsskikk.

Kunne formidle og formulere sin viten og argumentasjon faglig og språklig korrekt på en strukturert og sammenhengende måte.

Fulltid/deltid

Fulltid

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

MA-nivå

Undervisningssemester

Vår. Emnet tilbys ikke vår 2024.

Undervisningsstad

Det juridiske fakultet, Bergen
Krav til forkunnskapar

Studentene må forstå norsk, dansk og engelsk og kunne snakke et skandinavisk språk.

Studentene må ha tre års universitets- eller høyskoleutdanning.

Personer med mindre utdanning, men med yrkeserfaring fra forvaltningen, kan gis studierett etter vurdering.

Studiepoengsreduksjon
Deler av undervisningen og enkelte deler av pensumet om konflikter , konflikteskalering og kommunikasjon overlapper med valgemnet JUS-261-2-A Konfliktmekling. Stofftilfanget og vinklingen på de overlappende temaene er likevel svært ulike. Emnene må derfor regnes som fullt ut selvstendige fag som kan tas ved siden av hverandre.
Krav til studierett

Emnet er åpent for studenter med en av følgende studieretter:

  • Studierett på integrert masterprogram i rettsvitenskap
  • Studierett på toårig masterprogram i rettsvitenskap
  • Særskilt studierett til spesialemner ved Det juridiske fakultet
  • Poststudierett ved Det juridiske fakultet
  • Innvekslingsstudenter ved Det juridiske fakultet

Forkunnskapskravet kan likevel begrense enkelte studenters adgang til emnet.

Arbeids- og undervisningsformer
Forelesninger. 20 timer totalt.
Obligatorisk undervisningsaktivitet

To refleksjonsnotater på cirka 900 ord pr notat skal leveres to uker etter at undervisningen er avsluttet. Et av to notater må være bestått, og begge skal oppfylle kravet om "seriøst faglig forsøk".

Krav om 80 % oppmøte på undervisningen. Studentene må møte første dag for å beholde plassen sin på kurset. Studenter som ikke møter første dag mister plassen sin, og plassen tilbys deretter til studenter på venteliste.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen.

Det tilbys kontinuasjonseksamen (tidsbestemmes konkret), men ikke ordinær eksamen i mellomliggende semestre.

Karakterskala
A til E for bestått og F for ikke bestått.
Emneevaluering
I henhold til retningslinjer for evaluering av emner ved Det juridiske fakultet.
Hjelpemiddel til eksamen

Informasjon om tillatte hjelpemidler finnes under § 3-5 flg i fakultetets utfyllende regler.

I dette emnet er det ingen ekstra hjelpemidler.

Programansvarleg
Studieutvalget har programansvaret for fakultetets studietilbud.
Emneansvarleg
Professor Camilla Bernt.
Administrativt ansvarleg
Studieseksjonen ved det juridiske fakultet