Domsanalyse og domsskriving

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Domsanalyse og domsskriving er eit emne der studentane skal få inngåande kunnskap om den juridiske dommen som tekstsjanger. Dette skal dei oppnå gjennom å læra å analyserer dommar frå både nasjonale domstolar på alle nivå, og frå transnasjonale domstolar med særleg relevans for Norge.

Analysen skal gjelda argumentasjon, og korleis denne vert gjort presentert ved bruk av tekstlege verkemiddel. Faget vil difor både ha eit klarspråk- og eit metodeelement, og gje ferdigheiter i tekstanalyse og juridisk metodebruk.

Faget vil òg inkludera eit historisk og komparativt perspektiv for å visa korleis domssjangeren vert forma på bakgrunn av tradisjon og retts- og domstolssystemet si utforming, som saman skapar samfunnsforventingar. Studentane skal vis at dei har tileigna seg dette ved å saman i ei gruppe skriva ein dom som semesteroppgåve, og individuelt reflektera over dommen i ein munnleg eksamen.

Kva lærer du?

Emnet skal gjera studentane i stand til å

  1. analysera argumentasjon og tekstlege verkemiddel i dommar
  2. til å sjølve skriva ein dom
  3. til å reflektera kritisk over eigne og andre sine dommar

Se også disse korte videosnuttene om emnet: Kort versjon 1 - Kort versjon 2

Læringsutbyte

Kunnskap

Innsikt i domssjangeren, samt i ulike variasjonar mellom ulike instansar og mellom nasjonale og transnasjonale domstolar. Forståing av dei argumentasjonsformer og dei tekstlege verkemiddel som domssjangeren femner om. Kunnskap om korleis den speglar samfunnsforventningar skapt gjennom tradisjon, utforminga av retts- og domstolssystemet, og gjeldande juridisk metode.

Ferdigheter

Evne til å analysera, skriva og reflektera over dommar på bakgrunn av kunnskap om metode, klarspråk og relasjonen mellom domstolar og omverda.

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

MA-nivå

Undervisningssemester

Høst

Emnet har adgangsbegrensning, maks 15 studenter kan følge kurset. Oppmelding skjer i studentweb etter førstemann-til-mølla prinsippet.

Undervisningsstad

Heldigitalt
Krav til forkunnskapar
Tre års jussutdanning
Tilrådde forkunnskapar
Tre til fire års jussutdanning
Studiepoengsreduksjon
Ingen overlapp med emner ved Det juridiske fakultet i Bergen
Krav til studierett

Emnet er åpent for studenter med en av følgende studieretter:

  • Studierett på integrert masterprogram i rettsvitenskap
  • Studierett på toårig masterprogram i rettsvitenskap
  • Poststudierett ved Det juridiske fakultet

Forkunnskapskravet kan likevel begrense enkelte studenters adgang til emnet.

Arbeids- og undervisningsformer
12 dobbelttimer undervisning, gjennomføres digitalt på zoom, undervisninga blir gjennomført av ansvarlig faglærer og med deltagelse av eksterne dommere.
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Det må leveres et obligatorisk utkast til semesteroppgåve for kommentering.
Vurderingsformer

Semesteroppgave med to elementer:

  • Å skrive ei semsteroppgåve i form av ein dom, saman i ei gruppe. Inga ordgrense. Teller 40% av karakteren
  • Munnleg individuell eksamen der ein skal gje ei analyse av egen dom. 30 minutt. Teller 60% av karakteren
Karakterskala
Emnet nyttar karakterskala frå A til F, der A er beste karakter og F er stryk.
Vurderingssemester
Høst
Litteraturliste
Litteraturlisten vil være klar innen 1. juni for høstsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.
Emneevaluering
I henhold til retningslinjer for evaluering av emner ved Det juridiske fakultet.
Hjelpemiddel til eksamen
Ikke relevant for emnet.
Programansvarleg
Studieutvalget har programansvaret for fakultetets studietilbud.
Emneansvarleg
Professor Ragna Aarli
Administrativt ansvarleg
Studieseksjonen ved det juridiske fakultet