Skriveveiledning og gruppeledelse

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet tilbys til studenter som er ansatt som arbeidsgruppeledere ved fakultetet og kan inngå som valgfritt emne enten på 3. eller på 5. studieår i masterprogrammet i rettsvitenskap.

Formålet med emnet er at studenten skal utvikle selvstendighet, og vurderings- og formidlingsevne innenfor rammen av det enkelte emnet og juridisk metode. Opplæringen skal gjøre studentene bedre i stand til å lede diskusjoner i grupper, som utfordrer kunnskap og praksis i et fagområde. Dette vil gjøre studentene rustet til å kunne bidra til aktiv læring, skriveveiledning og problemløsning for studenter på lavere studieår, som undervisningsassistent.

Læringsutbyte

Studentene skal ha kunnskap om gruppedynamikk, gruppeledelse, og om det å skrive og gi tilbakemelding på juridisk fagtekst og tekstkvalitet. De skal oppnå ferdigheter i tekstanalyse innenfor sjangeren, forståelse for hvordan teksten kan bli bedre og hvordan en kan diskutere tekst i grupper. De skal også være i stand til å organisere, gjennomføre og lede undervisning i arbeidsgrupper. Gjennom å bruke dette som bakgrunn for å lede diskusjoner om andres tekster og forslag til problemløsning, skal studentene få kompetanse om problembasert læring og videreutvikling av juridisk fagtekst alene og i diskusjon med andre.

Undervisningssemester

Høst og vår

Undervisningsstad

Det juridiske fakultet, Bergen
Krav til forkunnskapar
Studenter må ha fullført 2. studieår på femårig masterprogram i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen og være ansatt som arbeidsgruppeleder ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen i det aktuelle studieåret.
Krav til studierett
Femårig masterprogram i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen
Arbeids- og undervisningsformer
Forelesninger, seminarer og grupper
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Obligatorisk opplæring, praksis med å lede alle arbeidsgruppene i alle emner gjennom et studieår, oppfylling av de forpliktelser som går frem av inngått arbeidsavtale og deltakelse i kollegagruppe.
Vurderingsformer

Etter kurset blir det avlagt en hjemmeeksamen.

 • Oppgavesvar skal leveres elektronisk via Inspera.
 • Oppgaveformen ber om refleksjon over eget faglig utbytte, egen rolle og studentene sin læring.
 • Oppgaven kan be om refleksjonsnotat eller videonotat.
 • Oppgaven kan fastsettes for individuell vurdering eller gruppevurdering. Største gruppestørrelse fastsettes til inntil 4 studenter etter godkjenning fra emneansvarlig.
 • Konkret tema blir gitt i begynnelsen av hvert vårsemester.
 • Omfanget av refleksjonsnotat/videonotat fastsettes i oppgaven.
 • Notatet skal svare på det aktuelle året sitt tema selv om praksisperioden ligger inntil ett år tilbake i tid. Tidligere praksis enn det kan ikke gi grunnlag for notat.
Karakterskala
Bestått/ikke bestått
Litteraturliste
 • Lars Skjold Wilhelmsen/Asbjørn Strandbakken, Juristutdanningens faglige og pedagogiske utfordringer, side 151-161.
 • Lars Skjold Wilhelmsen (Red.), Juridisk fagdidaktikk, kapittel 1, kapittel 2, side 47¿62 , kapittel 8 og side 240-246.
 • Emneevaluering
  I samsvar med retningslinjer for evaluering av emner ved Det juridiske fakultet.