Organisk kjemi

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Målet med emnet er å gje ein generell oversikt over eigenskapar, viktigaste framstillingsmåtar og reaksjonar til grunnleggande typar av mindre organiske molekyl. Emnet vil gje innføring i organisk nomenklatur og omgrep innan organisk kjemi (til dømes isomeri). Viktig handsaming av organisk kjemi i samfunnet vil bli diskutert.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Kandidaten har kunnskap om

  • grunnleggjande organisk nomenklatur,
  • sentrale reaksjonsmekanismar innan organisk kjemi,
  • sentrale omgrep innan isomeri.

Ferdigheiter

Kandidaten kan

  • anvende kunnskap om reaksjonar til organiske funksjonelle grupper på praktiske og teoretiske problemstillingar,
  • anvende kunnskap om viktige framstillingsmåtar av organiske molekyl på praktiske og teoretiske problemstillingar innan kjemisk industri, farmasi, medisin og matvareindustri.

Generell kompetanse

Kandidaten

  • kan formidle sentralt fagstoff innan organisk kjemi,
  • har innsikt i sentrale omgrep innan organisk kjemi i andre fagfelt som molekylærbiologi, biologi og medisin.

Studiepoeng, omfang

10.

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Ingen
Studiepoengsreduksjon
K103: 10stp; FARM130: 10stp
Krav til studierett
For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet. http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet
Arbeids- og undervisningsformer

Forelesning: 4 timer per veke i 14 veker

Kollokvieundervisning: 2 timar per veke i 12 veker.

Obligatorisk undervisningsaktivitet
Ingen
Vurderingsformer

Skriftleg eksamen (4t)

Karakterskala
Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.
Vurderingssemester
Det er ordinær eksamen kvart semester. I semesteret utan undervisning er det eksamen tidleg i semesteret.
Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.07 for haustsemesteret og 01.12 for vårsemesteret.
Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Oversikt over tidegare emneevalueringar:

kvalitetsbasen.app.uib.no/?faknr=12&instnr=31

Hjelpemiddel til eksamen
Molekylbyggesett (skriftlig instruksjon eller skriftlig omslag til molekylbyggesettet er ikke tillatt).
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Emneansvarleg
Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt Studierettleiar@kj.uib.no
Administrativt ansvarleg
Det matematisk-naturvitskaplege fakultet v/ Kjemisk institutt har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.