Statistikkinnføring for logopedar

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Kurset skal gi innføring i grunnleggende statistiske begrep, prinsipp og metoder som benyttes i logopedisk og helsefaglig forsking.

Innhold:

-Metoder for å rapportere (beskrive og

oppsummere) en samling av data gjennom tabeller,

grafer og deskriptive mål.

-Grunnleggende fordelinger: Normalfordeling,

binomisk fordeling

-Begrep i statistisk inferens: Utvalg og populasjon,

hypotese og hypotesetest, test-observator,

signifikansnivå, p-verdi og konfidensintervall

- Finne statistisk styrke og utvalgsstørrelse

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande

læringsutbytte:

Kunnskap

Etter fullført emne kan studenten:

 • Forstå di viktigste prinsippene ved bruk av

kvantitative forskingsmetoder.

Ferdigheiter

Etter fullført emne kan studenten:

 • gjøre rede for vanlige deskriptive statistiske mål
 • forstå forutsetningene for generalisering av

resultater og prinsippet for en statistisk test

 • bestemme hvilke analyser og tester som bør

brukes ved de vanligste studiedesign

Generell kompetanse

Etter fullført emne kan studenten:

 • Vise kritisk refleksjon over metodebruk og

metodologiske problemstillinger i skriftlige

arbeid.

Undervisningssemester

Haust
Tilrådde forkunnskapar
 • Forelesninger
 • Studentaktive læringsformer: Gruppearbeid/PBL
 • Seminar
 • Obligatorisk undervisningsaktivitet
  Godkjente statistikkoppgåver i PBL-grupper.
  Vurderingsformer
  Heimeeksamen over fem dager
  Karakterskala
  A - F
  Vurderingssemester
  Haust
  Emneevaluering
  Emnet vert evaluert i tråd med Det psykologiske fakultet sine rutinar for deltakande evaluering og UiB sitt kvalitetssikringssystem.
  Hjelpemiddel til eksamen
  PC med statistikkprogram
  Programansvarleg
  Institutt for biologisk og medisinsk biologi.
  Administrativt ansvarleg
  Institutt for biologisk og medisinsk biologi.