Forskingsmetode og forskningsetikk

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

a) Emnets overordnede mål

Studentene skal gjennom emnet tilegne seg grunnleggende kunnskap om ulike forskningsmetoder, deres bruk og metodologiske fundament, samt om forskningsetiske tema. Emnet skal bidra til utvikling av en analytisk holdning og selvstendighet i skriftlig arbeid med tanke på kunnskap om metodologi og metode,metodebruk og forskningsetikk.

b) Faglig innhold

Emnet skal dekke ulike typer kvalitative og kvantitative forskningsmetoder, deres teoretiske fundament, bruk og praktiske framgangsmåter, med særlig vekt på forskning i helsefag.Vitenskapsetiske temaområder som normer for vitenskapelig virksomhet og forskningsetikk skal inngå (se Emnebeskrivelse, emnets hjemmeside, Mitt UiB).

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten kan

 • gjøre rede for metodologisk forankring ulike forskningstilnærminger og -design er knyttet til
 • gjøre rede for typer kunnskap som ulike forskningsmetoder er egnet til å bringe fram

Ferdigheiter

Studenten kan

 • utforme og kritisk vurdere forskningsdesign i forhold til aktuelle problemstillinger
 • analysere publiserte studier med hensyn til metodespørsmål

Generell kompetanse

Studenten kan

 • kritisk analyse av forskningslitteratur
 • vurdere anvendelse av ulike forskningsmetoder til ulike formål

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust
Krav til forkunnskapar
ingen
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
Studentar som skal ta emnet må ha studierett ved Masterprogram i logopedi.
Arbeids- og undervisningsformer
 • Førelesningar
 • Seminar
 • Gruppearbeid/PBL
 • Obligatorisk undervisningsaktivitet
 • Godkjent gruppeoppgåve i kvalitativ metode.
 • Godkjent gruppeoppgåve i kvantitativ metode.
 • Vurderingsformer
  5-dagars heimeeksamen
  Karakterskala
  A - F
  Vurderingssemester
  Haust
  Litteraturliste
  Litteraturlista vil vere klar innan 1. juli for haustsemesteret.
  Emneevaluering

  Emnet vert evaluert i tråd med Det psykologiske fakultet sine rutinar for deltakande evaluering og

  UiB sitt kvalitetssikringssystem.

  Programansvarleg
  Institutt for biologisk og medisinsk psykologi.
  Administrativt ansvarleg
  Institutt for biologisk og medisinsk psykologi.