Forsvarlig rettsanvendelse og rettsikkerhet i barnevernet

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet forsvarlig rettsanvendelse og rettsikkerhet i barnevernet skal sikre inngående kunnskap om sentrale rettskjelder på barnevernfeltet, utvikle studenten sine evner til å identifisere og analysere aktuelle juridiske problemstillinger og bruke denne kunnskapen i praktisk barnevernsarbeid. Emnet skal sikre djupere innsikt i barnets stilling som rettssubjekt og det den rettslege reguleringa av familielivet, og fremme evne til kritisk vurdering av barnevernets rolle, makt og myndighetsutøving i samfunnet.

Læringsutbyte

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte:

Kunnskap: Studenten

 • har avansert kunnskap om barns rett til beskyttelse og omsorg, rett til informasjon og medvirkning, og om barnets beste som rettsprinsipp
 • har avansert kunnskap om barns rettar i institusjon, både etter barnevernlova og tilgrensa lovverk (m.a. pasient- og brukerrettighetslova) og grense for bruk av tvang
 • har avansert kunnskap om kravet til forsvarlighet i utrednings- og beslutningsprosesser, inkludert vurderinger fatta under uvisse
 • har kjennskap til det rettslige vernet av minoritetar og kva tyding dette har på barnevernsfeltet

Ferdigheiter: Studenten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til barnevernets rolle, makt og myndighetsutøving og til sine eigne verdier, i arbeid med barn, unge og familier
 • kan gjere skriftlig og muntlig greie for barnevernsfaglige og juridiske vurderinger og beslutninger ut fra eit helhetlig rettskildebilde og juridisk metode
 • kan bruke juridisk metode til å foreta forsvarlig juridisk og barnevernfaglig skjønnsutøving, og dokumentere vurderinger og beslutninger

Generell kompetanse: Studenten

 • kan gjere greie for det rettslige grunnlaget for barnevernets rolle og samfunnsmandat
 • kan analysere og gjere greie for relevante juridiske-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
 • kan identifisere og analysere risikoområder i egen virksomhet og bidra til å forebygge svikt og endre praksis ved behov

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

UiB
Krav til forkunnskapar
For å ta emnet må forutgående emner i studieprogrammet være bestått
Studiepoengsreduksjon
Ingen overlapp med emner ved Det psykologiske fakultet
Krav til studierett
Emnet er åpnet for alle med studierett på masterprogrammet i barnevern
Arbeids- og undervisningsformer
Gjennom emnet vil det bli brukt ulike arbeids- og undervisningsformer som forelesninger, seminar- og gruppearbeid, individuelle oppgaver, egenstudie.
Obligatorisk undervisningsaktivitet
 • 75% deltaking i seminar og PBL
 • Vurderingsformer
  5 timars skuleeksamen.
  Karakterskala
  Ved sensur av emnet blir karakterskalaen A til F brukt
  Vurderingssemester
  Vår
  Litteraturliste
  Litteraturlisten vil være klar innen 1. desember for vårsemesteret.
  Listen inneholder både norsk- og engelskspråkleg litteratur.
  Emneevaluering
  Undervisningen blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem
  Hjelpemiddel til eksamen

  Lovdata Pro blir gjort tilgjengeleg under eksamen. Utover det er ingen hjelpemidlar tillat.

  Oppgåvesett blir delt ut i Inspera og i papirform. Oppgåva leverast i Inspera.

  Programansvarleg
  Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)
  Emneansvarleg
  Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)
  Administrativt ansvarleg
  Det psykologiske fakultet