Endringsarbeid, tiltak og prosjektplanlegging

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet har som mål å kunnskapsgrunnlag om endringsarbeid, tiltak og evaluering, på individ- og systemnivå. Studentane skal vidareutvikle kunnskap om makt, yrkesetikk og medverking i en barnevernskontekst og i arbeid med barn, unge og familiar i utsette livssituasjonar. Studentane skal tileigne seg kunnskap om kommunikasjon og samarbeid i relasjon til barn og familiar i utsette og vanskelege livssituasjonar, kollegar, tverrfaglege og tverretatlige aktørar, og andre aktuelle aktørar i allmennheten. Studentane vil gjennom emnet tilegne seg kunnskap og ferdigheiter med prosjektplanlegging. I løpet av emnet utarbeider studentane sin prosjektskildring for masteroppgåvene i barnevern.

Emnet vil gi studentene nødvendig teoretisk forkunnskap for MABARN435.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avsluttet emne ha følgende læringsutbytter:

Kunnskap

Studenten skal:

 • ha avansert kunnskap om ulike former for endringsarbeid i ein barnevernssamanheng
 • ha avansert kunnskap om ulike tiltak i barnevernssamanheng, med særskild vekt på kompenserende tiltak
 • ha avansert kunnskap om ulike tilnærmingar til evaluering på individ- og systemnivå
 • ha kunnskap om innovasjon, tenesteutvikling og førebygging i arbeid med utsette barn og familiar
 • ha avansert kunnskap om ulike teoretiske perspektiv på kommunikasjon og samarbeid tilpassa målgruppa
 • ha avansert kunnskap om medvirkning, makt og etikk i barnevernskontekst
 • ha avansert kunnskap om tverrfaglig og tverretatlig samarbeid om utsette barn og deira familiar
 • ha avansert kunnskap om familiebaserte, nettverksinvolverande og miljøterapeutiske metodar i tiltaksarbeid
 • ha avansert kunnskap om faglig leiing og kollegaveiledning

Ferdigheter

Studenten

 • kan kartlegge og analysere moglegheitar for innovasjons- og endringsarbeid med ressursbaserte og problembaserte tilnærmingar
 • kan bruke og forholde seg kritisk til forskningsbasert-, erfaringsbasert- og brukerbasert kunnskap i innovasjons- og endringsprosessar
 • kan analysere og forhold seg kritisk til omgrepet barnets beste og korleis omgrepet kan anvendes i møte med barn og familiar
 • kan analysere og forhold seg kritisk til ulike perspektiva på kommunikasjon, samarbeid og medverking
 • kan gjennomføre samtaler med barn og omsorgspersonar i vanskelege livssituasjonar tilpassa barnets utviklingsnivå. For eksempel kunne gjennomføre avdekkande samtalar med barn
 • kan analysere og dokumentere barns omsorgssituasjon i lys barnets utvikling, oppvekstforhold og familiens levekår og iverksette relevante tiltak
 • Kan identifisere relevante fag- og yrkes etiske problemstillinger og nytte kunnskapen i veiledning av kollegaer, samarbeidspartnere og til eigen sjølvivaretaking
 • Kan utvikle og planlegge prosjekter

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan bruke relevante kunnskap slik at barn og familiers rett til medvirkning ivaretas i ein profesjonell kontekst
 • Kan identifisere og analysere relevante yrkesetiske problemstillingar og kritisk reflektere over korleis eigne verdiar kan påvekre på arbeid med barn og familiar i utsette livssituasjonar
 • kan analysere og forholde seg kritisk til både sin eigen og barnevernet generelt si rolle, makt og myndighetsutøvelse i arbeid med barn og familiar i utsette livssituasjonar

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Høst

Undervisningsstad

UiB
Krav til studierett
Emnet krever studierett på masterprogrammet i barnevern
Arbeids- og undervisningsformer
Forelesning, seminar, egenstudie
Obligatorisk undervisningsaktivitet
 • Prosjektplan for masteroppgaven
 • Deltakelse på seminarer (75% oppmøte)
 • Alle obligatoriske arbeidskrav må vere godkjent for å gå opp til eksamen.

  Vurderingsformer

  Hjemmeeksamen 2 dager.

  MERK: Tekst generert av ChatGPT og andre KI-tekstgeneratorar er ikkje tillate i innleverte skriftlege arbeid eller i eksamenar.

  Karakterskala
  A-F
  Vurderingssemester
  Høst
  Litteraturliste
  Litteraturlisten vil være klar innen 1. juli for høstsemesteret
  Emneevaluering
  Undervisninga blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem
  Programansvarleg
  Det psykologiske fakultet
  Administrativt ansvarleg
  Institutt for helse, miljø og likeverd