Utplassering og masteroppgåve

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Målet med emnet er å gjere studenten i stand til å utvikle manus på profesjonelt nivå. Det skjer dels gjennom utplassering i yrkesrelevant arbeidsmiljø, der målet er at studenten skal få verdifull røynsle med serieproduksjon gjennom førstehands observasjon, samt få høve til å knyte kontaktar i bransjen. Å observere profesjonelle tv-forfattarar i aksjon kan vere den mest effektive måten å tileigne seg relevant kompetanse på.

Dels skjer det gjennom arbeidet med den avsluttande masteroppgåva, som nettopp skal vere eit sjølvstendig manusarbeid på bransjenivå som studenten skriv under rettleiing.

Emnet har to komponentar:

 1. Utplassering, lagt til haustsemesteret. Studenten skal utplasserast i ei bedrift som arbeider med eit seriekonsept (fiksjon eller dokumentar). Bedrifta kan vere lokalisert utanfor Bergen og Noreg.
 2. Masteroppgåve

Det er også gjesteførelesingar som gir studentane verdifull bransjekunnskap om kontraktar og rettigheiter.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte:

Kunnskap:

Studenten

 • har tileigna seg spesialisert kunnskap om, og ferdigheiter innan, serieutvikling gjennom observasjon under utplassering i relevant mediebedrift som arbeider med serieproduksjon
 • har spisskompetanse innan manusutvikling. I arbeidet med å utforme masterprosjektet skal studenten aktivisere den praktiske og teoretiske kunnskapen han/ho har tileigna seg så langt i studieløpet
 • Har kunnskap om relevante bransjeforhold rundt kontraktar og rettar.

Ferdigheiter:

Studenten

 • skal kunne skrive ein dokumentarserie eller fiksjonsserie på profesjonelt nivå
 • skal kunne reflektere kritisk og analytisk kring eigen praksis
 • skal kunne pitche prosjekt på profesjonelt nivå for bransjen

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan nytte sine kunnskapar og ferdigheiter innan manusutvikling på nye tema og plattformer for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgåver og prosjekt, og sjå manusutvikling i samanheng med andre fagområde og forhold innan tv-produksjon
 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskingsetiske problemstillingar knytte til manusutvikling
 • kan formidle omfattande sjølvstendig arbeid, og meistrar uttrykksformene på fagområdet
 • kan kommunisere om faglege problemstillingar, analysar og konklusjonar innan manusutvikling, både med spesialistar og til ålmenta
 • kan bidra til nytenking om manusutvikling
 • kan reflektere kritisk over eigen praksis med utgangspunkt i akademiske perspektiv og tenkemåtar

Studiepoeng, omfang

60 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust, vår

Undervisningsstad

Media City Bergen
Krav til forkunnskapar
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
Masterprogram i manusutvikling for seriar
Arbeids- og undervisningsformer
 • Utplassering
 • Veiledning
 • Obligatorisk undervisningsaktivitet
 • Deltaking på utplassering
 • Rapport frå utplassering
 • Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før studenten kan levera inn masteroppgåva

  Vurderingsformer

  Masteroppgåve med følgjande innhald:

  • Forside med informasjon om sjanger, lengde, format og tagline og/eller logline
  • Pitch på maksimalt 1 side
  • Forfattarnotat, ein kortfatta tekst frå manusforfattar der element som tematikk, stil, tone og bakgrunn for serien blir løfta fram
  • Karakterskisser (omfang maksimalt 1/2 side per karakter)
  • Outline til heile serien som inneheld dei viktigaste linjene (omfang maksimalt 1 side per episode)
  • Ferdig manus til den første episoden (det kan vere aktuelt med meir enn ein episode dersom det er snakk om kortformat-serie)

  Innleveringa skal framstå som ei komplett prosjektskisse som presenterer serien på best mogleg måte. Studenten står fritt til å leggje til avsnitt eller dokument som kan bidra til å presentere eller belyse prosjektet tydelegare. Dette vil bli diskutert i samråd med rettleiar.

  Det oppmodast til også å inkorporere visuelt materiale i form av referansebilete eller moodboards som kan vise både stil, tone e.l. til serien.

  Det skal også leverast ein refleksjonsrapport på 5000 ord (pluss/minus 10%). Det vert gjort ei heilskapleg vurdering av refleksjonsrapporten og manuskomponenten i oppgåva. Ved karaktersetjing vert manusarbeidet tillagt mest vekt.

  Masteroppgåva kan vere gruppebasert. Omfanget av masteroppgåva vil då vurderast i samråd med faglærar.

  Masteroppgåva kan leverast på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

  Karakterskala
  Karakterskala A-F
  Vurderingssemester

  Haust, vår

  Studenter med gyldig fravær slik det er definert i UiB-forskriften § 5-5 kan søke om utsatt innleveringsfrist til eksamen.infomedia@uib.no. Søknaden må sendes før fristen for å levere er gått ut.

  Litteraturliste
  Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.  
  Emneevaluering
  Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.
  Programansvarleg
  Programstyret ved Institutt for informasjons- og medievitskap
  Administrativt ansvarleg
  Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for informasjons- og medievitskap har det administrative ansvaret for emnet.