Vidareutdanning i ultralyd av muskelskjelettsystemet, Modul 1

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Mål:

Kurset har til hensikt å utdanne og trene helsepersonell som fungerer som primærkontakter, til å bruke og forstå diagnostisk ultralyd i muskelskjelettapparatet. I tillegg til å forstå ultralydanatomi skal studenten kunne fremstille kvalitativt gode ultralydbilder av over og underekstremiteter.

Innhold:

 • Innføring i ultralydfysikk
 • Demonstrere normalanatomi i over- og underekstremiteter
 • Korrekt bruk av ultralydapparatet og forståelse for snittbilder og romtenkning ut fra de todimensjonale bildene.
 • Bruk av anerkjente algoritmer for fremstilling av ultralydbilder i over- og underekstremiteter.

Læringsutbyte

Etter fullført emne kan studentene:

Kunnskaper:

  • Å kritisk reflektere over tolkninger av ultralydfunn og prinsipper for muskelskjelettultralyd i nyere litteratur.
 • Blitt gjort kjent med detaljert anatomi i over og under- ekstremiteter som hjelp i tolkning av ultralydbilder.

Ferdigheter:

 • Å danne hypoteser fra ultralydbilder av normal anatomi i øvre og nedre ekstremiteter.
 • fremstille ultralydbilder av normalanatomi av god kvalitet som kan bidra til å forstå patologi og valg av videre behandlingstiltak.

Generell kompetanse

 • Ha kjennskap til normalitet for å kunne utvikle hypoteser ved avvik, om diagnostikk og behandlingstiltak.

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Institutt for Global helse og Samfunnsmedisin, Kalfarveien 31
Krav til forkunnskapar
Manuellterapeuter, leger og kiropraktorer med primærkontaktstatus.
Arbeids- og undervisningsformer
Modul 1 består av forelesinger, seminar og praktisk trening i bruk av ultralydapparat. Modulen består av 2 undervisningssamlinger, med henholdsvis 2 og 3 dagers varighet, i begynnelsen av semesteret. Den første samlinger består av praktisk trening med ultralydskanning og introduksjon til skanneprotokoller. Den andre samlingen består av trening på demonstrasjon av normal ultralydanatomi. Dette gir 35 timer undervisningstid. Etter dette skal studenten gjennomføre selvstudier av oppgitt litteratur og praktisk trening på eget arbeidssted. Dette gir 265 timer lærlingtid. Det er derfor en forutsetning at studenten har tilgang til ultralydapparat på arbeidstedet. Totalt 300 timer læreaktivitet.
Obligatorisk undervisningsaktivitet

Undervisninga er obligatorisk.

Munnleg framlegging av litteraturanalyse.

Vurderingsformer

Modulen avsluttes med praktisk eksamen på slutten av semesteret. Praktisk eksamen med 4 godkjente ultralydundersøkelser, 2 på under- og 2 på overekstremiteter. Skriftlig eller muntlig rapport av hver undersøkelse skal utarbeides og godkjennes. Studenten skal kunne gjøre rede for aktuell ultralydfysikk, relevant forskning og fordeler ulemper ved bruk av ultralyd i forhold til andre modaliteter på over og underekstremiteter.

Praktisk eksamen ved 1 modul. Bestått/ ikke bestått.

Avsatt tid er 90 minutter.

Karakterskala
Bestått / Ikke bestått
Litteraturliste
 • McNally. Practical Musculoskeletal Ultrasound, 2.Ed.
 • Kurshefte utarbeidet av Peter Resteghini, PhD.
 • Det vil bli oppgitt litteratur og online video opptak som skal danna utgangspunkt for læringsaktivitet til studentene.