Vidareutdanning i ultralyd av muskelskjelettsystemet, Modul 2

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Kurset har som mål å utdanne helsepersonell til å bruke og forstå diagnostiske ultralyd i muskelskjelettsystemet. Kurset skal videreutvikle kunnskap og ferdigheter utviklet i Modul1 i en klinisk hverdag. Etter gjennomført kurs skal studenten kunne fremstille kvalitativt gode ultralydbilder som tolket sammen med den kliniske undersøkelsen utgjør en fullstendig diagnostisk undersøkelse.

Innhold:

  • Bruk av anerkjente algoritmer for fremstilling av ultralydbilder i over- og underekstremiteter.
  • Oppdage/ gjenkjenne patologi i over- og underekstremiteter på ultralydbilder.
  • Formulere gode journalrapporter fra bildeopptakene.
  • Mentorveiledet ferdighetsutvikling

Læringsutbyte

Etter gjennomført kurs kan studentene

Kunnskaper:

  • Være kjent med, og kritisk kunne reflektere over, nyere vitenskapelig forskning og litteratur av ultralyd-diagnostikk i muskelskjelettapparatet.
  • Studenten vil utvikle gode anatomiske kunnskaper som er nødvendig for påvise patologi i muskler, sener, ledd, nerver og bein i over- og underekstremiteter ved bruk av ultralyd.

Ferdigheter:

  • Det forventes det at studenten kan fremsette hypoteser og reflektere over videre tiltak basert på ultralydfunn hos pasienter med lidelser i muskelskjelettapparatet.
  • Fremstille ultralydbilder av høy kvalitet som er til hjelp i diagnostikk og den videre behandling av pasienter.

Generell kompetanse:

  • Kunne reflektere over egne ferdigheter i forhold til det å kunne demonstrere patologi ved bruk av ultralyd.

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Andre semester: vår

Gjennomføring av kurset forutsetter 12 påmeldte

Krav til forkunnskapar
Opptak til denne modulen krever at første modul er bestått og at avtale er inngått med mentor.
Arbeids- og undervisningsformer

Modulen består av ett seminar av 2 dagers varighet ved Queen Mary University, Westfield Anatomy Department i London. I dette seminaret demonstreres normalanatomi og ultralydanatomi på anatomiske preparat og kadaver. Dette gir 14 timer undervisningstid. Hver kursdeltager må før modulen starter inngå kontrakt med en mentor som har ultralyderfaring innen muskelskjelett. Kursdeltagerne må selv finne, og inngå kontrakt med mentor. Universitet i Bergen skal godkjenne mentor. Det er ikke et krav at mentor arbeider på samme arbeidssted som studenten. Mentor har ansvar for veiledning i en klinisk setting i modulperioden. Studenten må gjennomføre selvstudier av relevant og oppgitt litteratur. En mappe bestående av minimum 250 ultralydundersøkelser fra pasienter, dokumentert med bildeopptak, og skriftlig rapport for hver undersøkelse, skal gjennomføres på kursdeltagers arbeidsplass. Mentor skal godkjenne bildeopptakene og rapportene. Mappeinnlevering skal skje i slutten av andre semester. Læretid utgjør 286 timer.

Totalt gir dette 300 timer læreaktivitet.

Modulen gir 15 studiepoeng (15 ECTS credits).

Obligatorisk undervisningsaktivitet
Undervisninga er obligatorisk.
Vurderingsformer

Evalueringsmetode for denne modulen er mappeinnlevering av ultralydskanninger fra pasienter med rapport på funn, og refleksjon over videre behandling, evt. behov for andre bildediagnostikk undersøkelser. Minimum 250 mentorgodkjente ultralydundersøkelser med rapport skal innleveres.

Modul 1 og 2 må bestås for å få godkjent ¿Etterutdanningskurs i muskelskjelett ultralyd¿

Karakterskala
Bestått / Ikke bestått