Forskingsmetodar

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet skal gje studentane oversyn over og innsyn i forskingsdesign samt forskingsmetodar. Emnet gjev også ei innføring i forskingsetikk, inklusive det å nytte kunnskapen i konkret forsking. Emnet har som mål å gjere studenten betre i stand til å ta forskingstrategiske avgjerder knytt til val av tema, forskingsspørsmål, design, metodar, etiske problemstillingar og analysetilnærmingar i psykologisk forsking.

Læringsutbyte

Kunnskapar

Studenten kan...

 • Kritisk drøfte sentrale kjenneteikn ved ulike forskingsparadigmer.
 • Gjere greie for val av forskingstema og problemstilling og deira betyding for design og metodar for datainnsamling.
 • Differensiere mellom ulike analysar og ha kjennskap til når dei kan og bør brukast.
 • Gjere greie for sentrale etiske foresetnader knytt til gjennomføringa av eit prosjekt.

Ferdigheiter

Studenten kan...

 • Velje forskingstema og utforme problemstillingar som kan undersøkjast ved forskingsmetodar.
 • Utforme eit undersøkingsopplegg som omfattar innsamling og tilverking av data.
 • Kunne bruke standard programvare for databehandling.
 • Velje og gjennomføre adekvate analysar av data.

Generell kompetanse

Studenten kan...

 • Ta forskingsstrategiske avgjerder i psykologisk forsking.
 • Gjennomføre eit forskingsprosjekt i tråd med gjeldande etiske standardar og retningslinjer.
 • Reflektere over etiske dilemma og utfordringar i psykologisk forsking og det å vere etterretteleg i forsking.

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Ingen krav ut over opptak på masterprogrammet i psykologi og masterprogrammet i arbeids- og organisasjonspsykologi
Tilrådde forkunnskapar
Ingen
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
Oppmelding til emnet krev opptak ved masterprogrammet i psykologi og masterprogrammet i arbeids- og organisasjonspsykologi.
Arbeids- og undervisningsformer
Førelesingar og øvingar i PC-lab. Gruppearbeid og presentasjon innan tema studiedesign og forskingsetikk. Øvingar i analyse
Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning
Førelesingar og øvingar i PC-lab.
Gruppearbeid og presentasjon innan tema studiedesign og forskingsetikk.
Øvingar i analyse
Obligatorisk undervisningsaktivitet
 • Ein munnleg presentasjon av gruppeoppgåve og deltaking på heile presentasjonsdagen.
 • Det vil gjennom emnet bli gitt fleire korte obligatoriske fleirvalsprøver. På kvar prøve må studenten må ha svart rett på minst 50 % av oppgåvene. Samla må studenten bestå 80 % av fleirvalsprøvene for å få godkjent den obligatoriske aktiviteten.
 • Innlevering av ei oppgåve for kvar lab-førelesing. Oppgåvene inneheld praktiske øvelser for dei statistiske analyseteknikkane som er behandla i lab-førelesingen.
 • Obligatorisk deltaking på førelesingar innan fordjuping i vald spesialisering.
 • Innlevering av ei individuell oppgåve, omfang omlag 1500 ord (innenfor vald spesialisering).
 • Vurderingsformer
  Deltaking. Emnet er bestått når alle obligatoriske undervisningsaktivitetar er gjennomførte og godkjende.
  Karakterskala
  Bestått/ikkje bestått
  Vurderingssemester
  Vår
  Litteraturliste
  Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12 for vårsemesteret.
  Emneevaluering
  Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.
  Hjelpemiddel til eksamen
  Ingen
  Programansvarleg
  Institutt for samfunnspsykologi
  Emneansvarleg
  Institutt for samfunnspsykologi
  Administrativt ansvarleg
  Det psykologiske fakultet