Algoritmisk tenking og programmering i matematikkfaget

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet fokuserer på programmering som læringsfremjande verktøy i matematikkundervisninga i den vidaregåande skulen. Emnet skal gje studenten ei grunnleggjande forståing for algoritmisk tenking og programmering, og skal danne grunnlaget for undervisningskompetanse i dette temaet/emnet. Idéar, eksempel og oppgåver vil være tilpassa og kunne takas med direkte inn i klasserommet.

Emnet omhandlar

 • programmering som lærings- og undervisningsverktøy i matematikkfaget, med spesiell vekt på programmeringsspråket Python
 • algoritmisk tenking og utforsking i matematikkfaget
 • problemløysing og implementasjon av algoritmar, og
 • kjende matematiske problem som konstruktivt/fruktbart kan løysast ved hjelp av programmering.
 • kritisk kompetanse innan teknologi, matematisk modellering.

Læringsutbyte

Kunnskapar

Studenten

 • har kunnskap om sentrale aspekt ved algoritmisk tenking,
 • har kunnskap om sentrale aspekt knytt til programmeringsspråket Python,
 • har kunnskap om korleis ein kan ta i bruk algoritmisk tenking og programmering i klasserommet,
 • har kunnskap om matematiske problem som best let seg løyse numerisk i motsetnad til analytisk.
 • har kunnskap om algoritmisk tenking knytt til matematisk modellering.
 • kjenner til viktige datastrukturar og enkel syntaks knytt til programmeringsspråket Python.
 • har kunnskapar om vurdering av effektivitet og kvalitetar til ulike typar algoritmer.
 • har kunnskapar om ulike visualiseringsmetodar

Ferdigheiter

Studenten

 • kan på bakgrunn av teori og forsking planlegge og gjennomføre undervisningsopplegg som omhandlar algoritmisk tenking og programmering,
 • kan finne løysingar av enkle matematiske problem ved hjelp av algoritmisk tenking og implementasjon i Python.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan knyte saman sine kunnskapar og ferdigheiter innan programmering med matematikkdidaktisk teori knytt til ulike former for undervisningspraksis,
 • kan gjennomføre kritiske refleksjonar omkring algoritmisk tenking og programmering som del av matematikkundervisninga, og grunnlaget for kvifor programmering er lagt inn som del av eit skulefag.
 • har god oversikt over didaktisk tilnærming til algoritmisk tenking og programmering i klasserommet.

Undervisningssemester

Haust og vår. Kurset startar opp om hausten og går over to semestre.

Undervisningsstad

Bergen

Studentane kan også velje å delta digitalt

Krav til forkunnskapar
30 studiepoeng matematikk/matematikkdidaktikk
Tilrådde forkunnskapar
Matematikkdidaktikk frå PPU eller annen lærarutdanning
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
MAT625 er et videreutdanningskurs, der man må søke opptak gjennom UiB Videre, www.uib.no/utdanning/evu.
Minimum 7 deltakarar
Arbeids- og undervisningsformer

Studiet består av totalt seks samlinger i Bergen med undervisning, faglige diskusjonar og gruppearbeid. Det vil også være mulig å følgje samlingene digitalt.

I tillegg vil det bli lagt opp til digitale møtepunkt med høve til å stille spørsmål og få hjelp mellom samlingene.»

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Samlingene er obligatoriske, men studentane kan velje å delta digitalt.

Det vil bli gitt Inntil 6 obligatoriske arbeidskrav/-oppgåver. Desse er gyldige i fire semester, inneverande og tre påfølgjande.

Vurderingsformer
Mappevurdering
Karakterskala

Bestått/Ikkje bestått

Vurderingssemester

Innleverte mapper vil bli vurdert fortløpende

Endelig vurdering (bestått/ikke bestått) i slutten av andre semester

Emneevaluering
Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.
Institutt
Matematisk institutt