Masterseminar i matematikkdidaktikk

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Orientere seg i den matematikkdidaktiske litteraturen. Legge frem relevante artikler for medstudenter og veiledere og bearbeide stoffet. Formulere og gjennomføre undersøkelser av en relevant matematikdidaktisk problemstilling på et velbeskrevet teoretisk grunnlag og med anvendelse av anerkjente metoder, samt konkludere på og teoretisk perspektivere resultatene av undersøkelsen.

Læringsutbyte

Studenten skal kunne:

 • Basere selvstendig og gjennomført vitenskapelig arbeide på et solid kjennskap til matematikdidaktisk teori og på dybdekunnskaper innenfor et avgrenset område av en sentral problemstilling
 • Formulere og gjennomføre undersøkelser innenfor et avgrenset område av en sentral problemstilling med anvendelse av anerkjent matematikdidaktisk metode
 • På kritisk og reflekterende måte anlegge et praksisperspektiv i arbeidet med matematikdidaktisk teori
 • Konkludere på og perpsektivere undersøkelsen og dens resultater i relasjon til de anvendte metoder og det teoretiske grunnlag

Undervisningssemester

Vår og høst. Undervisningen går over 4 semester.
Krav til forkunnskapar
Alle emna som inngår i første halvdel av masterprogrammet må vere gjennomført
Tilrådde forkunnskapar
 • Kjennskap til kvalitative og kvantitative undersøkelses- og forskningsmetoder i matematikkdidaktikk, herunder klasseromsobservasjoner
 • Grunnleggende kjennskap til sentrale matematikdidaktiske problemstillinger og teori
 • Studiepoengsreduksjon
  MAT650: 15 SP
  Krav til studierett
  For oppstart på emnet er det krav om at du har ein studierett knytt Erfaringsbasert master i undervisning
  Arbeids- og undervisningsformer

  Undervisninga gis samlingsbasert

  I skriveperioden arbeider studenten med tekster, leverer utkast til veileder og får veiledning. På mastreseminar kan studenten legge frem foreløpige utkast av masteroppgaven som vil bli diskutert med andre studenter og veiledere.

  Deltakerne presenterer også selvvalgte emner og egne undersøkelser, refleksjoner over relevante problemstillinger og kritisk stillingtagen til utvalgte tekster mv.

  Obligatorisk undervisningsaktivitet

  Obligatorisk oppmøte på samlinger.

  En muntlig presentasjon og minst et kommentatoroppdrag per semester.

  Vurderingsformer
  Studentenes obligatoriske innlegg på masterseminar blir vurdert til bestått/ikke bestått.
  Karakterskala

  Bestått/ikke bestått

  Emneevaluering
  Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.
  Programansvarleg
  Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
  Emneansvarleg
  Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studierettleiar@math.uib.noStudierettleiar@math.uib.no
  Administrativt ansvarleg
  Det matematisk-naturvitskaplege fakultet v/ Matematisk institutt har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.
  Institutt
  Matematisk institutt